Tevhid (Monoteist) Dini ve Tehvid(Putperest) Dinleri-2

  • GİRİŞ07.08.2018 16:35:28
  • GÜNCELLEME07.08.2018 16:35:28

 

Bölüm-2

 

  • Hangi inanç?

 

Bismillahirahmannirahim

 

"Allah, îman edenleri dünyada da âhirette de değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. Zâlimleri (nefsini ilah edinenleri) ise saptırır. Allah dilediğini yapar." (İbrahim, 14/27)

 

1-)Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten imamlar/önderler tayin etmiştik.” (Secde 32/24).

2-) « Onları, (insanları) ateşe çağıran imamlar/önderler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir.(Kasas 28/39-41).

 

İmamlar !! Fakat Hangi imamlar? İmam deyince akılımıza ilk gelen « İnanç önderi » olmaktadır. Ama hangi İnancın önderi? Allah’ın tayin edip seçtiği ve Allah’ın emrine itaat edip, uygulayıp, uygulatıp insanları hidayette yönlendiren TEV-HID imamları mı?

Yoksa Nefsini ilah edinen, Allah’a İsyan edip, karış olan vede Allah’ın emirlerini sapıtarak, değiştirerek, insanları cahilliğe, ateşe yönlendiren TEH-VİD imamlarımı? 

 

İnanç, insanın yaratılışı ile başlamıştır ki oda Âdem atamızın yaratılması ile.

  • Rabbin Kim?”

« Bir de Rabbin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim?» dediği vakit, «pekâlâ Rabbimizsin, şahidiz» dediler. (Bunu) kıyamet günü «Bizim bundan haberimiz yoktu.» demeyesiniz diye yapmıştık. (Araf-172)

 

Bu ilahi soru, insanda inanç kavramını oluşmasını sağlamış ve fıtratı olmuştur. Doğuştan benliğimizde (ruhumuzda) haiz olan bir vasıftır « İNANMAK » Neye inanmak? İnancın ana kaynağı olan Tev-hid’i tanımak ve inanmaktır.

“Rabbin Kim” Bu konuyu derinlemesine daha önce işlemiştik fakat tekrar olarak belirtelim; Tek olan yaratıcıyı Bilmek, hatırlamak, Samimi şekilde inanmak & teslim olmak, Bu samimi İnancı ilan etmek, İhlâsla bağlı kalmak, İhlâs ile olan bağlılığı, diğer tüm ortak edilecek nesnelerden « özniteliklere »den arındırmak, temiz tutup, kalbi selim olmak. işte TeV-hid yada diğer bir deyişle Monoteist İnancın ana temel kaynağıdır.

 

Tek tanrı İnancı olan Tev-hid (monoteizim) İnancı, Zamana (tarihe), yöreye ve kavimlere göre birçok farklı isim almıştır ;

« Âdem » İnancı, « Beni Noha /Nuhun çocukları » İnancı, « Hz.Ibrahimi & çocukları » inançı, Hz. İbrahim-in Hacer-den olan büyük oğlu. Ismael (as) (Allah talebini işitti, kabul etti anlamında)  Tev-hid inancın yaşayan ve yaşatan bir Resul ve Nebi. Babası İbrahim (a.s) ile birlikte Kâbe-nin temelini yükseltmiştir.(2/125-127). "Allah-ın kurbanı" anlamına "Zebihatullah" da denmiştir.

Hz. İbrahim’in (a.s) Sâre-den doğan ikinci oğlu. Hz.İshâk (a.s) doğmuştur. ve Hz. İshâk-ın Yakub ve Ays adında iki oğlu olmuştur. Daha sonra Yahudilikte, Yakup adı, İsrail, yani « Allah’ın hakim kıldıkları » (İngilizce « sir » kelimesinin, Rusçada « tsr » kelimesi Latincede « Cesar » kelimesinin kökü, Isra dan gelmektedir) olarak değiştirilmiştir. Devamıyla Musa (as), Isa  (as) ve ilahi peygamberler olarak TeV-hid inancında devam etmişlerdir.

Hz. Ismael (as)  den devam eden çizgiden, Hz. Muhammed & Ahli Muhammed inancı, (Muhammed; övülmüş, çok övülmüş, Hamd edilmiş, Gökte hak, yerde halk övgüsü, Emin,  her türlü iç & dış pisliklerden arınmış, pak) Tev-hid İnancını tekrardan ihya etmeye,  güzel ahlakı kâmil kılmaya gelmiştir ve Allah tarafından nihaiyi İslam olarak adlandırılmıştır.

İnanlara, Tevrat’ta Cananeen, Arameen (isa dilinde)  «Salmai» veya « Müslümai », Kuranda « Müslim/Müslüman ». Yani bizim anlayacağımız dilde « Ahad Allah’a Teslim olan şahıs » yani « Muvahhidin » yani « Müşrik olmayan » denmiştir.

 

Monoteist dinlerinin ana kaynağı tektir. Bu kaynaktaki « İlahi Nur » ise babadan oğla geçerek devam etmektedir. “Bütün peygamberler birbirlerinin babadan kardeşleridir. Dinleri birdir.” (Buhârî, Enbiyâ, 48). Allah (cc) katında, Âdem atamızdan itibaren gelen tüm peygamberlerin sadece ve sadece Tek bir inanç vardır O’da TEV-HID inancı idi.

 

Al-imran-67: « Hz. İbrâhîm, yahudi veya nasrani olmadı. Fakat hanif (TeV-hid inanmış), bir müslümandı. Ve o müşriklerden olmadı. », Al İmran—64: « De ki: “Ey Kitab Ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye (Tev-hid sözüne) geliniz. Allah’tan başkasına kul olmayalım ve O’na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayalım ve bir kısmımız, bazılarını, Allah’tan başka Rab’ler edinmesinler.” Bundan sonra eğer dönerlerse, o zaman; “Bizim müslüman olduğumuza (teslim olduğumuza) şahit olun” deyiniz » Nisa -171 : Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu (OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. » Bakara-135: « Dediler ki: "Yahudi veya Hıristiyan olun ki hidayete eresiniz." De ki: "Hayır, (doğru yol) Hanif (muvahhit) olan İbrahim'in dini(Tevhid); O müşriklerden değildi. »

 

Âdem atamız ile başlayıp en son Peygamber olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (savs) kadar gelene tüm peygamberlerin getirdiği ilahi mesaj TEV-HID İnancıdır. Fakat her defasında sapıttırılmış olup, Allah (cc) her defasında düzletmek için yeni bir peygamber ve kitap yollamıştır. Gelen her yeni Peygamber, kendinden önceki peygamberin getirdiği TeV-hid inancını tasdik edip, unutturulmuş & saptırılmış olan inancı düzeltmiştir. Sadece Tek Allah itaati ile oluşan güzel Ahlakı hatırlatmıştır. Bu en son peygamberimiz Muhammed Mustafa (savs) kadar devam etmiştir. Peygamberimiz, kendinden önce gelen Peygamberleri tasdik etmiş ve hedefinden sapıttırılmış ve unutturulmuş olan Tev-hid inancını daim kalacak halini Allah (cc) emri ile tebliği etmiş ve böylece Allah dinin tamamlayıp, kâmile erdirmiştir.

Üniversal Kadri hum Toplantısı ; “Ey Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, Allah, kafirleri muratlarına erdirmeyecektir.; Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim.” (Maid-67-40.) “Allâh indinde dîn İslâm’dır” (Âl-i İmrân, 19).

 

Soru: Peygamberimizden sonra peygamber olmadığına göre! TeV-hid İnancı nasıl halisane kalacaktır !? « onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten imamlar/önderler tayin etmiştik.” (Secde 32).

 

Yüce Allah, Dininizi tamamladım dereken tüm insanlığa hitap etmektedir. Yani âdem atamızdan başlayıp en son Peygamber olan Muhammed Mustafa (savs) kadar gelen (monoteist) TeVhid inanç olan dinden, İSLAM’dan bahsetmektedir. Bugün tev-hid İnancına sahip olan herkes asıl itibari ile İslam dairesi içindedir. İslam eşittir TeV-hid inancıdır. « Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhirette de zarar edenlerden olacaktır. (Âl-i İmrân, 85)

 

Açıklar isek; Tüm insanların inandığı, Monoteist /Tek Tanrı/ Tev-hid İnancını üniversal adı İSLAM’DIR.

İslam, Arapça slm kökünden gelen islam « ????? z » 1.) (özellikle Tanrıya) teslim olma, boyun eğme, bir din sözcüğünden alıntıdır. 2.) Arapça aslama "teslim oldu, barıştı" fiilinin if?al vezni (IV) mastarıdır. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.

 

Salmai, Muslumai, Müslim, Müslüman « Tek bir ilaha teslim olmuşlar » anlamına gelir. Bu ilk peygamber ve İnsanlığın babası olan Âdem atamazında sahip olduğu inançtaki adıdır. Allah’a ilk teslim Âdem atamız olmuştur. Tüm Monoteistler tek bir inanca sahiptir. İnandıkları Rabb ise tektir.

Bu inancın, Âdem atamızdan bu günümüze kadar Adı İslam’dır. Bu inanca bağlı olan ise Muslumai/ Muslim/Müslüman’dır. İlk Müsluman ise Âdem atamızdır.

İslam dini sonradan oluşmuş bir inanç değildir. Adam atamız ve ondan sonra gelen tüm peygamberlerin hepsi Müslüman idiler ve dinleri ise İslam idi. Örnek vererek açıklık getirsek, Bir Araba markası düşünün, O markanın altında birçok sürümleri var ama bu çeşitli sürümleri arabanın markasın değiştirmez.

 

Neyazik ki çoğu insanların (Müslüman ve gayrisi olan) anladığı “İslam sadece Peygamberimizle sınırlı kalan bir dini anlayışı” ki bu eksiktir. Peygamberimizi ve ailesi, peygamberimize vahi gelmeden önce tev-hid inancı üzeri yaşayan kişilerdi. Amcası Ebu Talip (Abdulmuttalib) Tev-hid inancını yaşayan muvahhitti idi ve o Müslüman idi.

TeV-hid inancı peygamberimizle başlayan bir inanç değil fakat Peygamberimizle kâmilleşen bir inançtır. Bunu Ret eden inanç, Kuranı kerim kabul etmediği Teh-vid inancının sunduğu saptırılmış anlayıştır.  (Yahudilik ve Hristiyanlik)

Allah (cc) peygamberimizi, insanlara Güzel ahlakı hatırlatma ve kâmile erdirmek için göndermiştir. “Ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem Sûresi, 3-4) Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır” (Ahzâb Sûresi, 21).  Peygamberimiz bir hadisinde de, “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” Buyurur.

Bir sahabe sorar; Rasulullah’ın Ahlakı nedir? Nasıl bir şeydir? Cevaben ; “Siz Kuranı okumadınız mı? Resûlullah’ın (savs.) Ahlâkı Kuran’dır.

 

Hz. Muhammed Mustafa (savs), TeV-Hid inancına sahip olan tüm insanların peygamberidir. “Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim” demişti.” (Saff- 6.) “Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resul’e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. » O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağı yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (A’raf- 157) Din İslam, TeV-Hid inancının kâmilleşmiş adıdır. İslam Kapsayan, Kapsana ise TeV-hidir. Bir birinden ayrılmazlar. Ayrıldıkları an Tev-hid’siz İslam ya da İslamsız Tev-hid olur ki o ise İlahi ” inanç & din” olmaktan çıkar

 

Yahudiler, onların kibiri, gururu ve ırkçı taassupları, Musevilik (Musa takipçisi) TeV-hidi inancını değiştirerek, Yahudileştirmişlerdir. TeH-vid kelimesini gerçek anlamı da buradan gelmektedir.  TeH-vid kelimesinin Türkçe karşılığı Yahudileştirmek, Yahudileşmedir. Yahudiler, İlahi inancı, Tev-hidi Yahudileştirdikleri (teh-vid) için, Isa Peygamber Allah göndermiştir.

Samir, Altından inek putu yapıp « Bu, bizim tanrımız, görüyoruz ve tapıyoruz. Musa bunu unuttu ve Bize Hükmetmek için kendisine icat ettiği tanrısını var, sadece o görüyor. » diyerek, Kendine tabi olan Yahudileri TeV-hid inancından çıkartıp, putperestlik inancına yönelmişlerdir.

« Derken onlara, böğürmesi olan bir dana heykeli çıkardı. Bunun üzerine: İşte bu, sizin ilahınız ve Musa'nın ilahıdır; fakat o, bunu unuttu. Dediler » (Taha-88) « Kendi heves ve arzûlarını ilâh ve mâbud edinen kimseyi gördün mü? » (Furkan, 25/43).  Allah’a karşı olmadık iftiralarda bulunmuşlardır. Her türlü ahlaksızlığı ve hırsızlığı inanç felsefesi halin getirmişlerdir. Allah (cc), onlar için adil olmayan, gerçeği bildikleri halde saklayan ve de sapıtan, lanetli toplum olarak hitap eder. Bugünkü İsrail Siyonist devleti & Siyonizimin Dünyaya uygulamak istedikleri sistem TEH-VID inancıdır. Onların önündeki tek engel, Âdeme atamızdan en son Peygamber olan Muhammed Mustafa (savs) tebliği ettiği TEV-HID inancıdır.  

 

Hıristiyanlar, monoteist İnancından ayrılmışlardır. Çünkü Hıristiyanlar « üçleme/Trinite » yapmaktalar ve dolayısı ile monoteist değillerdir. Kendilerini monoteist inancından saptırmışlardır. En büyük etken İsa (as) karşı gelen hahamlar ve Roma imparatorluğunu yönetiminin tüm bölgeye hakim olma politikasıdır. Daha sonra ise değişimci papazlar (papa) ile bu sapıklık dahada iyice derinleşmiş ve yerleşmiştir. « Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu (OL' kelimesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. » Nisa- 171

Hıristiyanlar, gerçekleri öğrendikleri halde inkâr eden, saptıran, Müşrik toplum olarak hitap eder. Ne yazık ki yaşadığımız devride kendine Musevi (Musa takipçisi) diyenler ve Hıristiyan (İsa takipçisi) diyenlerin çoğunluğu gerçekleri bilmelerine rağmen saptırmaya ve inkâr etmeye devam etmektedirler. Ne yazık ki ayni yapılanma kendine İslam diyenlerde de mevcut, çünkü teh-vid inancı Allah’a olan Salih inanca ortaklar koşmaktadır. Bununla da kalmayıp TeV-hid/monoteist İnancını, nefsanî/şeytani ideolojileri ilahlaştırarak yok etmek için uğraşmaktadırlar.

 

Eski testeman, kantik/salomun ilahisi, Süre 5, Ayet-16 (Aslı) « Hikko mamittaqim bikkul MUHAMMEDİM, Zehdudi mizehrei baynat yarushalaim ». Okumuş olduğunuz asıl Metinin, yeni incilideki çevirisi ise ; « O’nun konuşması yumuşak ve tatlı Ve O’nun tüm kişiliği çekçilik, güzelik dolu, Bu Benim sevgilim, (Bu Benim can dostum, Ale Loue), O küdüsün kızıları »

Fakat dikkat ettiğiyseniz çevir yanlıştır ve bilinçli olarak saptırılmış. MUHAMMEDİM yerine « Benim sevgilim », « can dostum », « aleloue »  tanımlarını koyarak gerçeği gizlemişlerdir. Dahası « Aloue » İsa peygamber, dolayısı ile Allah’a isnat ederek sapıtmışlardır. 

 

Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler.” (Bakara-146)

« Halbuki bunlardan bir grup vardı ki, Allah'ın kelâmını işitirlerdi de sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu tahrif ederlerdi. » 2:75

« İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler. » Bakar:159

« Yahudilerden bir kısmı, (Allah'ın kitabındaki) kelimeleri esas mânâsından kaydırıp; dillerini eğerek ve dine saldırarak, "Sözünü işittik, emirlerine isyan ettik, dinle, dinlemez olası ve râinâ (bizi gözet)" diyorlar. Hâlbuki onlar, "İşittik ve itaat ettik; dinle ve bize de bak" deselerdi bu, kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Artık onlar, pek azı müstesna, iman etmezler. » 4:46

« İsrailoğulları'ndan küfredenler, Davud ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi. » 5:78

« Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. » 5:13

« Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazısı, bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doğru yola iletmez." (Mâide Sûresi, 5:51)

 

Bugünkü mücadele ve geçmişteki mücadele hep aynıdır ve değişmemiştir. Fakat bu mücadelede kullanılan Sosiyo & Ekonomik & Kültürel araçların yapıları değişmiştir. Değişmeyen tek hedef TeV-hid inancıdır. Bugünde, geçmişte de «TEV-HID» savunucuları, direniş cephesini ve hakikatin temelini oluşturmuştur.  

 

Özet olarak; Her insan Müslim olarak doğar. Ya Müslüman kalır. Yada yaşadığı çevresini ve toplumun etkisiyle Masumiyetini koruyamaz, tam bir Necis/Murdar halini alır.  

Hz. Adem (as) den, Hz. Nuh (as), Hz. İbrahim (as), Hz. Ismael (as), Hz. İshak (as) Hz. Yakup (as), Hz. Musa (as), Hz. İsa (as) ve Hz. Muhammed Mustafa (savs) kadar gelen ve isimlerini sayamadığımız tüm ilahi peygamberler & nebiler tek soydan vede tek ilahi kanal « İslam » dan gelmiş olup, Hepside TeV-hid inancındaki Allah (cc) teslim olmuş   « Müslüman » dırlar.

TeH-vid İnancını oluşturan & savunan, Küresel Güçlere, (Siyonistlere & Benzerleri ve Uzantılarına) karşı, Hakikati savunan TeV-hid /Monoteist cephesinde yer almak, her ırktan, her renkten Tev-hid inancına sahip insanların, İnsani ve ilahi görevidir. Çünkü Isa (as) ve İmam Mehdi (as) bulundukları, liderlik yaptıkları cephe TEV-HID cephesidir.

İnsan Kalmanın, insan gibi (Hür & Adil & Ahlaki) değerlerde yaşamanın ve insanlığı daim kalmasının tek yollu TEV-HID İnancıdır. Âdem atamızdan bu güne kadar gelen TeV-hidi İnancın mükemmelleşmiş, kâmilleşmiş hali Peygamberimiz Muhammed Mustafa (savs) aracılığıyla gelen ve yaşatılan, Muhammed Nuru, Peygamberimizin yaşayan hayati Kuran’i İslam’dır.  Nuru Muhammed tüm yaratıklara (canlı&cansız) varlık olma sebebi oluşturmuştur. “Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim” demişti.” (Saff- 6.)

Buna rağmen, « Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhirette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

 

Mustafa Kemal TASPINAR

20 Temmuz 2018

Yorumlar1

  • EBU HUSEYIN 7 ay önce Şikayet Et
    TEH-VID inancı, Yahudilere has bir inanç mi ? yoksa genel? Yahudileşmek ise anlamı, yahudilere has bir inanç yani musa peygambere inanmak. Fakat Yahudiler Musa peygamberi ve sonra gelen isa peygamberi "inkar" ettikleri için inançlarından saptılar. Benim anladığım TEH-VID yahudi ırkından olmak gibi. Yahudilerde kendi ırkların bir inanç yaptıkları için TEH-VID bizim inançımız olan monoteist inanç TEV-HID den ayrılıyor. Konularınız çok ilginç o derecede farklı. Fakat temel konular. TEVHID'i Tüm inanların bilmekten öte kendi varlık sebebi yapmaları ve haytalarına yon veren referans olarak almalarının gerektiğini, SART olduğunu düşünüyorum..
Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun