İmam Hüseyn'i Evrensel Boyutta Anlamak

  • GİRİŞ03.11.2018 11:12:00
  • GÜNCELLEME03.11.2018 11:12:00

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

Bismillahirahmannirahim,

 

Kerbela kıyamını anlamak için 2 şeyi iyi bilmemiz ve anlamamız lazım ki anlatabilelim.

1-) Ker-bela ismini ve kıyamını tanımak & anlamak. Etimolojik tanımı ve Evrensel mesajı.

2-) Kerbelayı Kerbela yapan « izlenebilinir karekteristik yapısını & kişileri tanımak ».

İzlenebilinirlik yapı (geçmişe dönük süreç); Bir olayın & herhangi bir oluşumun, ilk ham maddesi olan ana unsurlardan başlayan ve oluşum süreci boyunca, her bir merhaledeki değişimini & gelişimini oluşturan, etkiliyen şahısların, olayların etkilerini kapsayan zamanları belirleyip, bitirme yada sonuça varan sürecini kadar olan tüm merhalelerin kapsadığı geçmişe dönük tarihsel (historik) yapısıdır. Bu başlı başına işlenecek çok önemli bir konudur « Kerbela kıyamının izlenebilirlik (historik) süreçi nedir ? »

1-) Ker-bela ismini ve kıyamını tanımak & anlamak. Etimolojik tanımı ve Evrensel mesajı.

Kerbelanın jeolojik konumu, Kerbela, Irakta bir kentir. Suriye Çölü eteğinde, Fırat Irmağı kıyısında, Bağdat’ın 90km ila 100 km güney-batısındadır. Bu konum, El-Kadiriye ve Şat-ül Fırat olarak da bilinirdi. Önemli bir uğrak ticaret merkezi olup, Bağdat-Basra Demiryolu ile bağlantılıdır.

Ker-bela’nın Etimolojik olarak kelime açılmasını yapıp, karekteristik özeliğini anlamaya çalışalım.

Ker-Bela; « Ker » ve « Bela » kelimelerinden oluşan bir söz. ilk önce « ker » nedemek ona bir bakalım;

Ker : Kuvvet, Kudret, Bıçak, kazanç, yakışıklık, kerem, Maksad, meram, suyu yerinde ağızı ile içmek, sağır, işitmez. (TDK)

Bela : Sınadı, Sınav, Zorluk, Büyük sıkıntı, mihenk taşına vurdu (arapça), Tükenme ( Aramince/süryanice)

Şimdi Bu iki heceyi birleştirdiğimizde ortaya çıkan tanımlamalara ve karekteristik yapılarına bir bakalım:

Ker-bela : Büyük bir imtihan ; Kazançlı bir sıkıntı; Meramı işitmeyen sağır; Maksadı Kılıçı mihenk taşına vurmak; Suyu kaynağında içilmesi büyük sıkıntı olan.

Aslında Kerbela kelimesini etimolojik olarak anladığımızda, Kerbelanın tarihin bilmeden, duymadan orda olan olayların tanımlarını yapmış olmaktayız.

Kerbela kıyamının biz, insanlığa neyi ifade etmektedir. Evrensel mesajı nedir ? Onu anlamaya çalışalım.

Kerbela kıyamı, Hür insanın pratikteki Evrensel tanımlanmasıdır. Insanın gerçek manada hür iradeye sahip olduğunu canlı bir göstergesidir. Bu,(Hür irade) ne bir ırka aittir, ne bir renge aittir, ne bir millete aittir, ne bir ideolojiye aittir, ne bir sınıfa aittir, nede bir dine aittir. Ben insanım diyen her kişinin sahip olduğu fakat gereği gibi tanımlayamadığı bir mihenk taşıdır « Hür Insan »

HUR INSAN OLMAK ; Yoku var eden, Bizi, o yoktan var eden, Kendi varlık sebebimiz olan güçü özgürce seçtiren. Sadece O Güç ki, Her şeyin üzerinde, her şeyin önünde & arkasında, her şeyle beraber. Tahminini bile yapamadığımız, aklımıza bile gelemeyen her şeyin sahibi, Rakamsal olmayıp, ne başlangıcı, ne sonu, nede sınırı olamayan, Ne çıkartılabilinir, nede ekleyebilinir. Bildiğimiz ve bilemediğimiz yada tahmin bile edemediğimiz tüm güçlerin yaratıcısı olan TEK ALLAH teslimiyettir.

Kerbelada Imam Hüseyin, Yezide, yezidin ordusuna ve yezidi ideolojilere, Bizlere vede tüm insanlığa verdiği EVRENSEL mesajı TEK olan ALLAH’ı ;

  • Bilmek ve tanımak.
  • Bildiğimiz, tanıdığımız o ilah’a inanmak, Bağlanmak.
  • İnandığımız, Bağlandığımız o ilah’a teslim olup onun rızası için Yaşamak.
  • Teslim olup rızası için yaşadığımız o ilah’a hiç bir öznitelikleri ortak koşmamak.(ihlas)
  • Ortaklar koşmadığımız o ilah ile bütünleşmek, tek bir saf vücud olmak.(Yakin)

Şayet bu tanımlamayı (mesajı) tek kelime ile özetlersem, karşımıza TEVHID inançı çıkmaktadır ki Bu ilahi dinlerin ortak mesajıdır. Adem atamızdan başlayıp, gelmiş geçmiş tüm Nebilerin, Resullerin; …Nuh (as), Ibrahim (as), Yakub (as), Yusuf (as) Musa (as), Davud (as), Süleyman (as), Isa (as), ve Muhammed Mustafa (savs) insanlıya verdiği tek mesajdır.

Tabi bizler bu mesajin (Tevhid inancının) kavrayabildikimi !? eğer kavradıysak hangi merhalesindeyiz ? Iyi bilmeliyizki bizlerin karekteristik yapısı, kişiliğimiz, hürriyet seviyemiz, bu mesajın merhalesiyle orantılıdır.

Her şeyden önce, Bizlerin sahip olması gereken, Hür insan / Libre Arbite / Free will, kişiliğidir. Bu yapıya sahip olmak, herşeyin ama her şeyin önünde gelir. « LA ILAHE / HAYIR ILAHLAR »

Bu yapıya sahip olamayan kişiler, ne inançlarında gerçekçi olurlar, ne yaşadıklarında samimi olulurlar, nede kendi iradelerinin sahipidirler, nede hayatlarını hür yaşayabilirler. Kendi nefislerinin çıkarları doğrultusunda yaşadıkları için; Adil olamazlar, Dürüst olamazlar, kendisine ve çevresine faydalı olamazlar, Ahlaki değerlere önem vermezler, Kendilerinden başkalarını sevmezler, değer vermezler, Kendilerini büyük « ilah » gibi görürler, kendi merkezli (egosentrik) yaşadıkları için durmadan sözüm ona « çıkarları » için bir bukalemun gibi değiştiriler.

Kerbela Kıyam, Mükemmel insana giden bir yoldur. Nefsine köle olanların köle olmayanlardan ayırt edildiği bir elektir, bir kırmızı çizgidir. Çünkü, « TEVHID » inançı ile bütünleşmek ve mükemmeliyete gitmektir. O ise « MUHAMMED RESULULLAH »’ı kavramak, anlamaktır. Muhammed Resulullahı kavrayamayan bir kişi, Mükemmel insana (insani kamile) giden Yolu, Metodu, Öğretiyi bulamaz. Her esen rüzgarın savruntusuna kapılır ve kendini bir anda Zülüm ve sapıklık ateşinin ortasında bulur.

Kerbela Kıyamı, İlahi güçle Bütünleşmek, Meleklerden üstün olmak için bir ekoldur / Mekteptir. Çünkü, « MUHAMMEDUN RESULULLAH » ile bütünleşemeyen kişiler, Allah’ın Kitabını anlayamaz, O kitabın varisi Peygamberi tanıyamaz ve O Kitabı yaşayan, yaşatan, canlı açıklaması ve koruyucusu olan İmamlarını katiyen tanıyamazlar.

Kerbela Kıyamı, « Kuran (anlaşılan)- Peygamber (anlatan) - İmamet (uygulatan) » tanımın açıklaması ve canlı yaşanan örneğidir. Allah’ın emri ile dini Islamı koruyan imamet makamını tanıtımının vede Allah’ın emri ile vazifelerini gerçekleştiği bir başka canlı örneğidir.

Hatırlarsak, Imam Ali (as) peygamberimizinin ölümünden sonra yaptığı itiraz, imamet makamının bir gereği olarak Allah’in emrini uygulamıştır. Çünkü Yezidin ve yezidi sisteminin yolunu belirleyen alt temel yapı, Peygamberimizin vefatından önce hazırlanmış bir proje ile, Allahın ve Peygamberimizin emrine karşı gelinerek sakifedeki hilafet seçimi ile attılmıştır.

Emirel Mümini Ali (as), imamet makamının verdiği görevinin sorumluluğu ile Allah’ın emrini uygulamamış, Islam dinine yapılacak olan büyük fitne ve dini saptırma projesine karşı çıkarak, Hak ve Batıl arasındaki o kalın çizgiyi, işareti koymuştur. Aynı şekilde, Imam Hüseyin (as) Kerbeladaki kıyamı, Allah’ın emri ile imamet makamının gereği olarak insanları doğru yola, hakikata iletmiş, Hak ve batıl arasındaki Dedesini getirdiği & anladığı ve Babasının uyguladığı & devam ettirdiği hakikat yolunu gösteren Kuran’ı kalın ve kırmızı büyük harfler ile daha net ve imamı zaman (af) zuhuruna kadar, batılın her türlü oyunlarına karşı korumuştur.

Böylece, Allah (cc), kendi zikri olan kuranı her türlü fitne & nifak oyun ve tuzaklara karşı korumasını, kendisinin seçtiği ve tayin ettiği İmamet makamının imamlarınına verdigi ilahi görev ile korumaktadır. “Hiç şüphe yok ki o Zikri / Kur’ân’ı Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz.” Hicr, 15/9 « Kurana yönelen bize yönelir » (Ehli beyt imamları) ve Allah (cc), bu vesile ile Bizleri hem insan olarak, hemde kul olarak sınamakta & imtihan etmektedir.

Allah’ın seçtiği imamlar, Allah’ın emri ile insanlara hakikati göstermek ve yönlendirmekle şartları, ortamları, neticeleri ne olur ise olsun, Onlar (Masum imamlar) mutlak vazifelendirilmişlerdir. çünkü onlar Allah’in yeryüzündeki dinin koruyan hüccetleridir. "Biz, gerçek ve şüphesiz bilgiye sahip olması için ibrahim'e, göklerdeki ve yeryüzündeki kudret ve saltanatı, tasarruf ve hikmetini böylece göstermekteydik" Enam-75

« Zorluklara göğüs gerip, sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten önderler tayin etmiştik. » secde-24 « Onları buyruğumuz altında (insanlara) doğru yolu gösterecek önderler kıldık » Enbiya 73. «Böylece sizlerin insanlara şahitler olacağınız gün,.. » Bakar-143.

 

Özet Olarak, Kerbela kıyamı, Allah’in zikrini (evrensel Mesajını) koruyan hür insanların kervanıdır. O kervan, Insanların Kurtuluşuna ve Hürriyetine sahip çıkan ve insanlara doğru yolu gösteren, zülüme karşı direnen İmamet Makamını kervanıdır. Imamet Makamına Ruhen, samimi inançla teslim olmak, dahil olmak, bir şereftir, bir kurtuluştur ve mükemmeliyettir. O ise Nefsini ilah edinmemek ve Nefsin, bizlere taktığı prangaları kırmak ve o prangalardan kurtulmaktır. Gerçek manada Hür insan olmaktır, ilahi güç ile bütünleşmektir. Aynı Okyanusa düşen bir damla misali, okyanusun kendisi olmaktir. Biz Onun içindirki « Her gün Aşura ! Her yer Kerbela ! » diyoruz.

 

Mustafa Kemal TASPINAR

 

Yorumlar1

  • EBU HUSEYIN 4 ay önce Şikayet Et
    Etimoloji, Aslında bizlerin pek önemsemediği fakat her nesnenin asil tanımın çıkartan/oluşturan onemli bir faktördür. ABD seri katliam yapan bir katilin kimliğini yolladığı mesajlardaki kullandığı kelime hazineleri ile, nereli olduğunu, eğtim seviyesini, yaşını ve nerede yaşadığı kısacası yeri belirlenmiş ve yakalanmıştır. Daha toplumsal bir ornek verirsek, Mesela ; Demir denildiğinde aklımıza Sertlik, Tüy denildiğinde aklımıza hafiflik, Yilan denildiğinde aklımıza soğukluk, Kurt denildiğinde aklımıza Kurnazlık, domuz denildiğinde aklımıza pislik gelir. Konu ile ilgili, Ali Seriyati'nin bir kitabi; "Insanı çevreleyen 4 duvarı" (Sosyoloji, Tarih, jeografi ve Ask/psikoloji ) bu faktörler kimlik oluşturmadaki ana verilerdir.
Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun