RAST HABER- Sondakika İslami haber RASTMEDYA RAST YAYINLARI

Başkanlık Görüşmelerinin 5. Gününde Neler Yaşandı

CHP ve MHP arasında “erken seçim” ve “başkanlık” atışması yaşandı…

Başkanlık Görüşmelerinin 5. Gününde Neler Yaşandı
14.01.2017 © RAST HABER

Meclis Genel Kurulu’nda, AKP-MHP ortaklığıyla Genel Kurul’a getirilen anayasa değişiklik teklifinin gündemine 5. gününde de devam edildi.

Genel Kurul’da CHP ve MHP arasında “erken seçim” ve “başkanlık” atışması yaşandı. Ayrıca görüşülen 9., 10. ve 11. maddeler de 330 olan referandum sınırının üzerinde kabul edilerek Meclis’ten geçti.

Meclis Genel Kurulu saat 04.15’te kapanarak görüşmelere 14 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te başlama kararı alarak dağıldı.

Peki kabul edilen maddeler neleri öngörüyordu..?

Uzun tartışmaların ardından ancak gece yarısı saat 03.30’da oylanmasına başlanan 11. maddenin sonucu 04.10’da belli oldu. 341 kabul 134 ret oyuyla kabul edilen madde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenliyor. Değişiklik teklifinde bu düzenleme şöyle belirtiliyor:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha

aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

SORUŞTURMALARI DÜZENLEYEN MADDE GEÇTİ

Anayasa değişiklik teklifinde 10. madde 343 kabul 135 ret oyuyla kabul edildi. 10. madde Cumhurbaşkanlığının yetkilerini düzenliyor. İlgili düzenlemede Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla nasıl soruşturma açılacağı öngörülüyor.

İşte kabul edilen 10. maddenin tam metni:

2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

KRİTİK 9. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikliğinin 9. maddesi kabul edildi. Oylama sonucundakKabul oyu 343 ret oyu 137 oldu.

Değişiklik teklifinde 9. madde Cumhurbaşkanı’nın soruşturulması ve yargılanmasını koşullarını öngörüyor. Madde teklifte şu ifadelerle yer alıyor:

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu MADDE 105- Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

“DİBİ GÖRÜNMEDİK SUDAN İÇMEYİZ”

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın konuşmasından sonra söz isteyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Biz MHP’yiz, utanacağımız hiçbir işe girmeyiz. Dibi görünmedik sudan içmeyiz. Çürük köprülerden geçmeyiz. Sorumluluğumuzu almasını biliriz. Siz ana muhalefet partisi olarak üzerinize düşen sorumluluğu almaktan kaçındınız. Bu sistem karma bir sistemdir. Adına da Cumhurbaşkanlığı sistemi diyoruz. Burada bir kelime oyunu, saklama gizleme yok ki. Başkanlık diyorsanız siz öyle deyin, Cumhurbaşkanı demek zaten başkan kavramını da içeriyor” dedi.

“ERDOĞAN’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKECEK BİR MECLİS OLAMAZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, “Bu Meclis kılıf bulma yeri değildir. Fiili durumları insanların bireysel taleplerini, siyasi ihtiraslarını tatmin etme… Bu Meclis Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde diz çökecek bir Meclis olamaz. Şu isteniyorsa, Türkiye bir büyük açık cezaevi olsun, bu açık cezaevinin bütün anahtarları bir halkaya dizilsin, bir kişinin eline verilsin deniyorsa, bu başkanlık olmaz, bu baş gardiyanlık olur” diye konuştu.

“GÖZLERİNİZ TEKLİFİ OKUMUYOR MU”

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Gözleriniz teklifi okumuyor mu, ne yazıyor teklifte, Cumhurbaşkanlığı sistemi yazmıyor mu, sistemin adı belli, Cumhurbaşkanlığı sistemi” değerlendirmesini yaptı.

“SEÇMENİZ SİZİ BURAYA MI YOLLAR, UZAYA MI YOLLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Biz bir ana muhalefet partisi olarak hele hele bugünkü konjonktürde seçime her zaman hazırız, bugün 10 kat daha hazırız. Metin ortada, giderseniz erken seçime, geçersiniz seçmenin karşısına. Bu şartlar altında seçmeniz sizi buraya mı yollar, uzaya mı yollar onu hep beraber görürüz” diye konuştu.

odatv

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER