Nehc’ül-Belağa’nın Nefis Nüshaları

GİRİŞ: 20.05.2023 09:46      GÜNCELLEME: 20.05.2023 09:46
Rasthaber -  1-) H. 469. Yıl Nüshası

Muarreb Huseyn b. Hasan el-Mueddeb’in Nesh hat­tıyla H. 469 Zilkade ayında yazılmıştır. Bu nüsha tashih ve mukabele edilmiş olup edebi ve lügavi Özet ta’lik ve haşiyeleri de haizdir. Bu nüsha en nefis ve en eski nüs­halardan biridir. İki cüze ayrılan bu nüshayı Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Bendar adlı şahıs şii olan fakih eslah Ebu Abdillah el-Hüseyin’e okumuş ve 11. Asırda Riyaz’ul-Ulema kitabının sahibi olan Mirza Abdullah efendinin kütüphanesinde bulunmuştur. Bu kitabın ikinci cildinde yazarın biyografisi dört defa tekrar edilmiştir. Bu nüsha Kum şehrindeki Ayetullah’il-Uzma Necefi Meraşi’nin kütüphanesinde 3827 numarada korunmakta­dır. Ve bu kütüphane tarafından filmi alınarak yayınlan­mıştır. (Fihrist-i Kitaphane/10-206)

2-) H. 485. Yıl Nüshası

Adnan b. İbrahim el-Birmali hattıyla H. 485 Ramazan ayının 20’si Pazartesi tarihli nüsha… Bu nüsha İsfa­han’daki Allame Seyyid Muhammed Ali Revzati’nin kütüphanesinde mevcuttur.

3-) H. 494. Yıl Nüshası

Fazlullah b. Tahir b. Mutahhar Huseyni hattıyla H. 494 4 Recep tarihli nüsha… Bu nüsha bir defadan fazla bazı bilginlere okunmuştur. Bu nüshada lugavi haşiyeler, Ali b. Ahmed b. Muhammed Fençkerdi Nişaburi’nin güya kendi eliyle yazdığı kasidesi de göze çarpmaktadır. Bu nüsha Doktor Ruknuddin Nasiri’nin kütüphanesine ait olup Allame Şeyh Hasan Said Tahrani tarafından ofset halinde basılmıştır.

4-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha Bağdat Üniversitesinde doğu dilleri bölümü başkanı ve edebiyat fakültesi üstadı olan Doktor Hüseyin Ali Mahfuz’un kütüphanesindedir. (Me’hed’ul-Mehtutat’il-Arabiyye dergisi, Kahire, c. 6, s. 47)

5-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha da tashih edilmiştir ve baş sayfaları düş­müştür. Sonunda ise Yakup b. Ahmed ile oğlu Hasan b. Yakub’un notları mevcuttur. Bu nüshayı Allame Seyyid Hibetullah Şehristani’nin kütüphanesinde görmüştüm.

6-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha da bir çok haşiyelere sahiptir. Bu haşiyeler­den bazısı sonradan ilave edilmiş ek sayfalarda yazılmış­tır ve müellifin nüshasından nakl edilmiştir. Bu nüsha Tahran Sipehsalar Medresesinin kütüphanesinde 3083 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane: 155 ve 737)

7-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha da Bağdat’da alimlerden birinin kütüphane­sinde mevcuttur. Mürşid dergisinde (Yıl 2, sayı 2, H. 1346) zikr edilmiştir ve yaklaşık iki yıldır Londra’ya nakl edilmiş olup bazı Iraklıların yanındadır.

😎 5. Asır Nüshası

Oldukça değerli bir Nüsha olup sondan bir kaç sayfa düşmüştür. Fakih Sehl b. Emir er-Rekkaki’nin, Hasan b. Yakub b. Ahmed’in hattından H. 483, Cemadi’el-Ahir ta­rihiyle mukabelede bulunduğunun belirtileri ilk sayfa­sında göze çarpmaktadır. Bu yazının Hasan’ın hattıyla mı olduğu veya hattından öykülendiği bilinmemektedir. Bu nüshada Seyyid Ali ateşinin şahsi kütüphanesinde olup Yezd şehrinde korunmaktadır. Bu nüshanın resimleri Ayetullah’il-Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüphanesinde mevcuttur.

9-) 5. Veya 6. Asır nüshası

Bu Nüsha Hasan b. Zeyd Hasani Al-i Zebare-i Beyhaki’nin hattıyladır. Bu nüsha Muhammed emin Şeyh Ali Ulumi’nin Yezd şehrindeki şahsi kütüphanesinde ko­runmaktadır. (Neşriyye-i Kitaphane-i Merkezi-i Danişgah-i Tehran 4/450)

10-) 5. Veya 6. Asrın Nüshası

Muarreb (harekeli) ve nefis nüsha beşinci veya altıncı asra aittir. Bu nüsha Muhammed Emin Hanci’nin Tah­ran’daki şahsi kütüphanesindedir. (Mecellet-u Ma’hed’ul Mehtutat, Kahire, 3/59)

11-) Beşinci veya Altıncı Asır Nüshası

Kufi hattıyla yazılmıştır ve bazı sayfaları düşmüştür. Bazı eksikliklerinin giderilmesine rağmen yine de nakıs­tır. Bu nüsha da eski şura meclisi kütüphanesinde 8059. rumarada korunmaktadır.

12-) 510 yıl Nüshası

  Bu Nüsha da Gufranmeab Muntazil’ul Eman’ın Lekehnu’daki kütüphanesinde korunmaktadır. Fotografisi Meşhed Üniversitesi ilahiyat fakültesinde ve Kum’da Ayetullah’il Uzma Gülpekani’nin kütüphanesinde 32/40 numarada kayıtlıdır.

13-) 512. Yıl Nüshası

Bu nüsha üstad Seyyid Muhammed Muhit Tabatabai’nin kütüphanesindedir ve ez-Zeria 24/413’de adı geçmektedir.

14-) 525. Yıl Nüshası

Allame Şeyh Ağabozorg Tahrani bu nüshayı Seyyid Muhsin Keşmiri-i kitap Furuş’un yanında görmüş ve onu ez-Zeria 24/413’de tanıtmıştır.

15-) 529. Yıl’da okunan Nüsha

Bu nüshayı Mecid’ud Devle Ebu Muzaffed Muhammed b. Zeynul Abidin Ebi’l İzzi Ahmed b. Celaluddin Ebil Muzaffer Muhammed b. Abdullah b. Cafer adlı şahıs Musaddık b. Hasan b. Hüseyin’in ya­nında okumuş ve Recep 529’da bunun diğerleri yanında da okunması için icazet vermiş ve defalarca mukabele ve tashih edilmiştir. Bu kitap Ayetullah’il Uzma Necefi Meraşi’nin kütüphanesinde 2310 numarada korunmakta­dır. (Fihristi Kitaphane 6/292)

16-) 538 yıl Nüshası

Bu nüsha Ali b. Ebil Kasım b. Ali el Hacc hattıyla 538. Yılın Şaban ayının ortalarında yazılmış ve edip Efzeluddin Hasan b. Fadar-i Kummi’nin nüshasıyla mu­kabele ve tashih edilmiştir.

17-) 544. Yıl Nüshası

Muhammed b. Muhammed Ahmed’en Nakib Hattıyla 544 yılı Sefer ayında Sebzevar şehinde yazılmıştır. Adeta Ebu Yusuf Yakmub b. Ahmed Nişaburi’nin nüshası üze­rinden yazılmıştır ve bu yüzden de nüshanın sonunda onun hattıyla iki beyt şiir de not düşülmüştür.

Bu nüsha tashih ve mukabele edilmiş ve sayfa haşiye­lerinde tashih ve bilağ  eserleri göze çarpmakta­dır. Birinci sayfa ile sonlardan bir kaç sayfa da düşmüş­tür. Bu nüsha Fazıl Han medresesinin kütüphanesinde olup Astan-i Kuts-i Rezevi kütüphanesine nakledilmiştir. Orada ise 13847 numarada korunmaktadır. Resimleri Tahran üni­versitesi merkez kütüphanesinde 2136 numa­rada mev­cuttur. (Fihrist-i Faziliye s. 85; Meşhed Kütüp­hanesi s. 500; Fihrist-i Mikro Filmha-i Kitaphane-i Mer­kezi, 1/396)

18-) 553. Yıl Nüshası

Abul Cebbar b. Hüseyin b. Ebil Kasım Hacı Ferahani hattıyla ve H. 553 yılı Cemadiyel Evvel ayının 19’u Çarşamba günü Seyyid Ziyauddin  Ebi er-Rıza Fazlullah b. Ali b. Abdullah Hasani (Ravendi)’nin nüshası üzerinden gezmek için gittiği Ravend’in Cuskan köyünde yazılmış daha sonra kendisine okunmuş ve okunması 554 yılı Cemadiy… ayının Perşembe günü sona ermiştir.

 Bu nüsha Rıza Hindistan Rıza Rampur kütüphanesi 1190 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane 1/631) Mikrofilimleri ise Tahran Üniversitesi kütüphane­sinde 5046 numarasında mevcuttur. (Fihrist-i Mikrofilimha-i Kitaphane-i Merkezi 3/226)

19-) H. 556 Yılı Nüshası

H. 556 yılında Muhammed İbn-i Muhammed İbn-i Abbas-i Kumi’nin hattıyla yazılan bu nüsha mukabele edilmiş ve ondan sonra Seyyid Fazlullah b. Ali Hasani (Ravendi) H. 571 yılında onu okumuş ve sonunda Ali İbn-i Meysem-i Behrani’nin hattına H. 643 yılında bir ta­kım faydalı eklemeler yapılmıştır.

Bu nüsha Irak’ın Bağdat kütüphanesinde 3784 numa­rada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, Edebi kitaplar bölümü, s. 642)

20-H. 565 Yılı Nüshası

Muhammed İbn-i Said-i Ameri’nin hattıyla 12 Şaban H. 565 12 Şaban Cuma akşamı yazılmıştır. (sonunda mü­ellifin nüshasından bir şeyler eklenmiştir) Fenckerdi tara­fından bu kitaba bir takım notlar düşürülmüştür.

Bu nüsha Bağdat kütüphanesi müzesinde (el-Müthef’ul-Iraki) 356 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, Edebi kitaplar bölümü, s. 624 ve Mesadir-u Nehc’ül-Belağa, c.1 s. 188-192)

21-)H. 566 Yılı Nüshası

Bu nüsha da Süleyman b. Mahmud b. Muhammed b. Keraber el-Bedri hattıyla H. 566 Şevval ayının 11’i Per­şembe günü yazılmıştır. Abdussamed Hanefi’nin hattıyla yazılan Haşiyeleri de H. 925 yılı Ramazan ayında yazıl­mıştır. Bu nüsha Mülk-Tehran Milli kütüphanesinde 874 numarada saklanmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, Arapça Nüshalar bölümü, s. 786) Mikrofilimleri ise Astan-i Kuds-i Rezevi kütüphanesinde mevcuttur.

22-)568 yılı Nüshası

Ali b. Muhammed b. Ebi Said b. Mansur’un hattıyla H. 568 yılı Rebi’ul-Evvel ayında yazılmıştır. Bu Nüshayı İstanbul Süleymaniye kütüphanesinde Reis’ul-Kuttab kütüphanesinde 442 numarada gördüm.

23-) 573 yılı Nüshası

Bu nüshada Kufi hattıyla karışık nesh hattıyla yazıl­mıştır ve sanki bu tarihten önce yazılıştır. Asıl sayfalar­dan sonra yazılmış olması gereken son sayfada H. 573 14 Şaban Salı günü tarihi kayıtlıdır. Kitabın Farsça tercü­mesi de satırlar arasında nestalik hattıyla yazılmıştır. Bu tercüme de en eski tercümelerden biri olsa gerek. Dolayı­sıyla bu nüsha büyük bir öneme sahiptir. Bu nüsha Tah­ran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 4876 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 14/3917)

24-) 588 Yılı Nüshası

Ahmed b. El-Müeyyed b. Abdulcelil c. Muhammed’in güzel hattıyla H. 588 yılı Recep ayında haşiyedeki talik ve şerh ile birlikte yazılmıştır. Bu nüsha da Çesterbin-i Deblen Kütüphanesinde 5451 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 7/132)

25-) 591 Yılı Nüshası

 Bu nüsha Tahran Milli Kütüphanesinde A/1843 nu­marada korunmaktadır.  (Fihristi Kitaphane 10/422

26-) 6. Asır Nüshası

Bu nüsha Tahran’da Fahruddin Nasuri Emini kütüpha­nesinde mevcuttur. (Mecelle-i Ma’hed’il Mahtutat, Ka­hire, c. 1, s 37-55)

27-) 6. Asır Nüshası

Bu nüsha da kitabın ilk cüzü olup tashih mukabele ve bilağa dair işaretleri de bulunmaktadır. Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüphane­sinde 3573 numarada korunmaktadır (Fihrist-i Kitaphane 9/360

28-) 6. Asır Nüshası

oldukça nefis olan bu nüsha alimlerden bir kaç kişiye okunmuş bilağ işaretleri yazılmış Mirza Abdullah İsfahani Riyazul Ulema kitabında bu nüshadan defalarca istifade etmiş ve icazetlerini nakletmiştir.

Kutbuddin Sait b. hibbe-i Ravendi kitabın rivayet se­nedini nakletmiş Zeyd Ebu Cafer Muhammed b. Abdul Hamit b. Muhammed’e ve aynı zamanda oğlu Zehiruddin Ebul Fazl Muhammedi b. Said Ravendi’nin, Alauddin Cemalulhac Ali b. Yusuf b. Hasan’a verdiği icazeti kendi hattıyla yazmıştır.

Nüshanın başlangıcında da Necibuddin Ebu Zekeriya Yahya b. Said Hezeli Hilli’nin, İzuddin Hasan b. Ali b. Muhammed b. Ali’ye (İbn-i Eldebzir-i Hüseyni diye meşhurdur.) verdiği icazet ise 7 Şaban 655 tarihiyle ka­yıtlıdır.

Bu nüsha da Ayetullah’il Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüphanesinde 5690 numarada korunmaktadır. (Fihristi Kütüphane 13/105)

29-) 6. Asır nüshası

Bu nüsha da oldukça nefis ve eski bir nüsha olup say­faları karışmıştır. Bu nüsha da Ayetullah’il Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüphanesinde 4918 numarada korunmak­tadır. (Fihristi Kütüphane 13/105)

30-) 6. Asır Nühası

Bu nüshada hutbelerden bir bölümüne yer vermiştir; aynı zamanda tashih ve mukabele edilmiştir. Bu nüsha da Ayetullah’il Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüphanesinde 3341 numarada korunmaktadır. (Fihristi Kütüphane 9/117)

31-) 6. Asır nüshası

Bu nüshayı Fahruddin Nasiri Emini, Asdan-iKutsi-i Rezevi’ye hediye etmiştir ve 11736 numarada kayıtlıdır.

32-) 6. Veya 7. Asır Nüshası

Bu nüsha haşiye talik ve eski şerhlerden oluşmaktadır. Bu nüshayı Hacı Seyyid Muhammed Cezayir’inin ya­nında gördüm.ilk sayfası ve sondan birkaç sayfası düş­müştür.

33-) 601. Yıl Nüshası

Bu nüsha Yakut b. Abdullah Nuri’nin hattıyla 601 Zilkade, 10. Gün Çarşamba günü tarihinde yazılmıştır ve kitabın adının karşısında bu şahsın meşhur hattat Yakut Mutesemi Abbas olduğu yazılmış ve “Nuri” diye imza­lanmıştır. Bu da Bağdat Cüneydi Bağdadi’nin halifelrinden biri olan Ebu Hasan Nuri ile sahip olduğu irtibat ve saygı sebebiyle olmuştur.

Bu mülüki ve nefis nüsha Hasan Paşa-i Celili Musuli kütühnesinden Evkaf-i Musul kütüphanesine inti­kal etti­rilmiştir. Ve 27/25 numarada kayıtlıdır. (Fihristi Kitaphane 1/224 Maktutat’il Mevsul, Davut Çelebi, s. 128)

Ayetullah’il Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüphane­sinde Hasan b. Haydar Şirazi’nin 1099 tarihinde yazdığı nüsha da 774 numarada korunmakta olup Yakut’un bu nüshasından istinsah edilmiştir. (Fihrist-i Kitaphane, 2/382)

34-) 604. Yı l Nüshası

Musul’da yazılmıştır, daha sonra bağnaz bir insanın eline düşmüştür, bu şahıs tahrif edip “Aleyhisselam” cümlelerini değiştirip “razıyellahu anhu” diye yazmıştır.

Bu nüsha Medrese-i Nemazi Huy kütüphanesinde 3000 numarada korunmaktadır.

35-) 604 Yıl nüshası

Muhammed b. Ali Alevi Hüseyni Mametiri hattıyla H. 604 Zilkade ayı Pazartesi tarihiyle yazılmıştır. H. 706 yılı 8. Rebiulevvel Çarşamba günü tarihinde yazılmış olan Mevlana Hasan b. Hüseyin Şii Sebzevari’nin nüs­hasıyla tashih ve mukabele edilmiştir. Bu işi Cemal b. Şah Muhammed Fesai 1053 yılında sona erdirmiştir. Bu nüshayı eski milli şura meclisi kütüphanesinde 7075 nu­marada gördüm.

36-) 608 yıl nüshası

Bu nüsha Ali b. Tahir b. Ebi Sait hattıyla 608 yılı 7 Sefer tarihiyle yazılmıştır. Üstat Edip Ebu Yusuf Yakub   b. Ahmet Nişaburi’nin hattı üzerinden istinsah edilmiş ve onun nüshasıyla mukabele ve tashih edilmiştir. So­nunda da Ahd-i Musennef nüshasından eklemeler yapıl­mıştır. Bu nüsha Tahran Üniversitesi Merkez kütüphanesi 1783 numarada korunmaktadır. (Fihristi Kitaphane, 8/334)

37-) 615 yılı Nüshası

Bu nüsha Abdulgafur b. Abdulgaffar b. Ahmet hat­tıyla 615 tarihiyle yazılmıştır.

Bu nüsha Sultan 3. Ahmet kütüphanesinde-İstanbul Topkapı Sarayında- 2656 numarada korunmaktadır. Fih­risti Arabi-i Kitaphane, 4/221

38-) 631. Yıl nüshası

Ebu er-Rıza Seyyid Fazlullah Ravendi’nin torunu Ha­san b. Muhammed b. Abdullah b. Ali Caferi Hüseyni hattıyla 631 Zilkade tarihiyle yazılmıştır. Bu müluki Ve nefis nüshayı Seyyid Muhammed Kazim Tabatabai Yezdi’nin oğlu Seyyid Muhammed Yezdi’nin varislerinin yanında gördüm. Bu nüshada besmele ve bazı başlıklar kufi hattıyla yazılmıştır. Müstedrek’ul Vesail 3/494, ez- Zeria 24/413, Mesadir-u Nehc’il Belağa, 1/ 192

39-) 641. Yıl Nüshası

Bu nüshada Cafer b. Muhammed b. Sevid’in hat­tıyla 641 yılı Sefer ayı tarihiyle yazılmıştır. Sonuna da el Hutbet’ul Yetime eklenmiştir.

Bu nüsha Britanya-Londra müzesi kütüphanesinde OR. 6057 numarada korunmaktadır.

40-) 649. Yıl nüshası

Bu nüsha Kıvam’ul İslam diye meşhur oaln Ebi İhak İsmail b. Yakub el Cündi’nin hattıyla 649 yılı Zilkade ayının başlarında Cuma günü tarihiyle yazılmıştır. Kati­binin Harezm’in Beldehul köyünde tahsil ettiği zamanda yazılmıştır. Bu nüsha tashih edilmiş üzerine talik ve haşi­yeler yazılmıştır. Bazı sayfaları ise 11. Asırda yazıl­mıştır. Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi-i Meraşi’nin kütüp­hanesinde 55 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kütaphane 1/65)

41-) 660. Yıl nüshası

Ebu Cafer Muhammed b. Muhammed b. Ebi Nasr b. Muhammed Ali hattıyla 660 yılının Recep ayının 4. Günü Cumartesi tarihiyle yazılmıştır. İhtimalen nüshanın katibi Seyyid Ziyauddin Fazlullah Ravendi’nin mektebi­nin öğ­rencisi olan Allame Edip Zeynuddin Ebu Cafer Muhammed b. Ebi Nasr b. Muhammed b. Ali Kummi’nin torunudur. Tarihi tahrif edilmiştir. Sözde be­şinci asırda yazılmış olduğu söylenen bu nüsha altıncı asır da yazılmış diye tahrif edilmiştir.

Bu nüsha çok güzel bir hat ile yazılmıştır. Besmele ve başlıkları Kufi hattıyla yazılmıştır. Bu nüsha eski şura meclisi kütüphanesinde 8344 numarada korunmaktadır.

42-) 667 veya 668. Yıl nüshası

Seyyid Necm’ud-Din Ebu Abdillah Hüseyin b. Erdeşir b. Muhammed Taberi Enderavezi hattıyla Hille’de Sahib-i Zaman (a. s) makamında H. 667 sefer ayı sonlarında sonları Cumartesi tarihiyle yazılmıştır. (Tarih-i Sahib-i Riyaz’ul-Ulema’nın ve Üstad Muhammed Taki Daneşpejuh’un okuduğu gibi bu şekilde okmak da müm­kündür.)

Bu nüsha mukabele ve tashih edilmiştir. Büyük zatlar için defalarca okunmuştur. İçine icazetler ve bilağ ya­zıl­mıştır. Bu cümleden olarak Yahya b. Ahmed b. Ahmed b. Yahya b. Hasan b. Said Hezeli Hilli’nin, Hille’de katibi için H. 667 (veya 677) tarihinde yazmış olduğu icazettir. Bu nüsha da katibin rivayeti şerif Razi’ye kadar zikr edilmiştir. Ama ne yazık ki icazetin bazı kelimeleri silin­miş tümüyle okunmamaktadır. Bir müddet sonra bu nüsha Hille’den Necef-i Eşref’e intikal etmiş, Seyyid Muhammed b. Ebi’r-Rıza Avi’ye okunmuş daha sonra bu kitap Mü’minlerin Emiri Ali (a. s)’ın mütahhar türbesin­deki Sahih nüsha ile mukabele edilmiş ve üzerine bir çok haşiyeler yazılmıştır.

Ardından yeniden bu nüsha Necef’ten Hille’ye geri götürülmüş ve üzerine H. 728 Zilhicce tarihiyle Şeyh Ha­san b. Hüseyin b. Hasan Serabeşunuy’un icazeti yazıl­mıştır.

Bu nüsha Ayetullah’ul-Uzma Hekim’in Necef’teki kütüphanesinde 139 numarada korunmaktadır.

43-) H. 669. Yıl Nüshası

669 yılının Recep ayı tarihiyle Tuğrul b. Abdullah’el Gizzi kütüphanesi için yazıldı.

Bu nüsha Amerika’daki Brinston kütüphanesinde 1902 numarada kayıtlıdır. (Fihristi Mah, s. 221)

44-) 673. Yıl nüshası

Akil b. Hüseyin b. Ebi el-Feth b. Ahmed b. Ab­dullah Hairi (Cabiri?) hattıyla birinci cildi 673 yılının Re­cep ayının 20. günü yazılmıştır. İkinci cildi ise aynı yıl Ramazan ayının yedinci günü Hille’de yazılmıştır. İlk  sayfasında katibi “Akil b. Abdullah” ın imzası vardır.

Bu nüsha Britanya müzesi 472 numarada ADD.23 adıyla kayıtlıdır. (Fihristi Riv, s. 658)

45-) 674. Yıl nüshası

Burhan en-Nizami diye tanınan Muhammed b. el-Hüseyin el-Keçi hattıyla, 674 yılının Zilhicce ayının 24. Salı günü tarihiyle yazılmıştır.

Bu nüsha Nasiriye-i Lekehnü kütüphanesinde korun­maktadır. (Abakat’ul Envar sahibinin kütüphanesi)

46-) 675. Yıl Nüshası

İsmail b. Yusuf b. Ali b. Muhammed b. Ed-din ? hattıyla H. 675 yılı,  Sefer ayının 2’si Perşembe günü ta­rihiyle yazılmıştır. Bu nüsha Astan-i Kuds-i Rezevi kütüp­hanesinde 1862 numarada korunmaktadır. (Fihristi kü­tüphane 1/97)

47-) 675. Yıl Nüshası

Hasan b. İsmail b. İbrahim b. Ali b. Ebi’z-Zeyn Said Taberi’nin H. 675 yılının Cemadiy’el-Evvel Aynın son Çarşamba günü tarihiyle yazdığı nüsha.

Bu nüsha Hamedan İ’timad’ud Devle kütüphanesinde korunmaktadır. (Tahran Üniversitesi Merkez kütüphanesi yayınları 5/346)

48-) 675. Yıl Nüshası

Bu nüshayı H. 1385 yılında Tebriz’de Hacı Hüseyin Ağa Nahcavani’nin yanında gördüm.

49-) 676. Yıl Nüshası

Bu nüsha Ali b. Selman b. Ebi el-Hasan b. ebi el-Ferec b. Muhammed b. Ebi el-Berekat’ın 676 yılının Şaban aynın 14’ü Salı günü tarihiyle yazdığı nüshadır.

Bu nüsha Kütüphane-i Milli-i Mülk’de 153 numarada kayıtlıdır. (Fihristi kütüphane Arapça bölümü, s. 785)

50-) 677. Yıl Nüshası

Hasan b. Mehdi Alevi Hasan-i Amuli Behlevi’nin 677 yılı Rebiulevvel ayının ortaları tarihiyle yazdığı nüs­hadır.

Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi Mer’aşi kütüpha­nesinde, 3994 numarada korunmaktadır. (Fihristi Kütüp­hane, 10/372)

51-) 680. Yıl Nüshası

Muhammed b. Ebi el-Mekarim’in 680 tarihiyle yaz­dığı nüshadır. Nefis tezyin edilmiş; altın işlemeli ve hatlı başlık konmuştur.

Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi Mer’aşi kütüpha­nesinde korunmaktadır.

52-) 682. Yıl nüshası

Hüseyin b. Muhammed Hasani’nin Müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s)’ın mutahhar kabrinde, Gıyas’ul-Hak Ve’d-Dünya Ve’d-Din Kütüphanesi için 682 tarihiyle yazdığı ve tehzib ettiği nüshadır. Bu nüsha güzel bir hatla yazılmış, nefis çizgilerle tezhip edilmiş ve yanık renkli bir ciltle kaplanmıştır.

Bu nüsha Kahire, Tal’at Efendi kütüphanesinde, Dar’ul Kutub’il-Mısriyye’de, 4840 numarada kayıtlıdır. Üstad Ebulfazl Muhammed İbrahim kendisinin tahkikiyle basılan Şerh-i İbn-i Ebil Hadid kitabının önsüzünde ta­nıtmıştır.

53-) 683. Yıl nüshası

Bu nüsha İbn-i el-Fahir diye tanınan Safiyuddin Abdulmümin b. Yusuf’un (Dr. Mustafa Cevad’ın yaz­dığı üzere) H. 683 tarihiyle yazdığı nüshadır. O tarihlerde bu nüshanın katibi borçlu olduğu için hapisteydi.

Bu nüshanın yarısı Bağdat müzesi kütüphanesinde olup 1623 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüphane Edebiyat bölümü, s. 642)

54-) 684. Yıl nüshası

Niku Ali b. Muhammed’es-Sukuni’nin 684 tarihiyle yazdığı nüshadır.

Bu nüsha Süleymaniye kütüphanesinde olup Kitaphane-i Reis’il-Kitab bölümünde, 943 numarada ka­yıtlı bulunmaktadır.

55-) 687. Yıl nüshası

Nizamuddin Hüseyin b. er-Reis Ebi Sa’d Muhammed b. Abdulkerim Eberkuhi’nin; H. 5 Rebi’ulevvel 687 yılı Perşembe günü tarihiyle yazdığı nüshadır. Bu nüsha tas­hih edilmiş ve üzerine haşiyeler yazılmıştır.

Bu nüsha Tahrandaki Kütüphane-i Milli-i Mülk’de olup 1176 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüphane Arapça bölümü, s.786)

56-) 692 . yıl nüshası

Ali b. Ebi Mansur’un 692 tarihiyle yazdığı nüshadır. Ama ne yazık ki bu nüshanın ilk sayfaları yoktur.

Bu nüsha Hüdabahş-Petene kütüphanesinde  3569 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüphane, Miftah’ul Kunuz’il-Hafiyye adıyla kayıtlıdır… 3/136)

57-) 693. Yıl nüshası

Hüseyin b. Muhammed Hüseyn-i Şirazi’nin H. 693 yılının Rebi’ulevvel ayı tarihiyle Bağdat’ın Medinet’ul-İslam’da yazdığı nüshadır. Bu nüsha çok güzel hatla ya­zılmış olup çok nefis çizgiler kullanılmıştır.

Bu nüsha Tahran, Kütüphane-i Milli-i Mülk’de olup 1798 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüp­hane Arapça bölümü, s. 786)

58-) 698. Yıl nüshası

Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi Meraşi kütüpha­nesinde olup 6851 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kütüphane, 18/43)

59-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Bu nefis nüshanın ilk sayfalarında rivayet senetleri vardır. Ayrıca  bu nüshada Nasruddin Tusi’nin (adı silin­miş)  Cafer b. Ali b. İsmail Alevi’ye bağışladığına; Muhammed b. Muhammed b. Muhammed Kari Cabiri de ona sahip olduğuna dair işaretler vardır.

Bu nüsha Eski Şura’da Meclis kütüphanesinde, 1235 numarada kayıtlıdır. (Fihrist-i Kütüphane, 4/20)

60-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Yemen’den gelen bu nüsha, 659 yılı tarihli olup  de­falarca tashih edilmiş haşiyelere sahiptir. Son sayfası onuncu yüzyılda  yazılmış olup içinde Hüseyin b. Hay­dar Kurgi  Amili’nin mülkiyeti ile Yakub b. Ahmed Nişaburi ve oğlu Hasan’ın notları  göze çarpmaktadır.

Bu nüsha Ayetullah’il İzma Necefi Meraşi’nin kütüp­hanesinde olup 154. Numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüphane, 1/174)

61-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Bu nüsha bir kaç hat ve çeşitli sayfalarla yazılmıştır.   Sonlardan yeni yazılan bir kaç sayfa dışında onların hepsi çok eskidir. Bu nüshanın ön sözü ve sonlardan bir kaç sayfası kaybolmuştur.

Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi Meraşi’nin kütüp­hanesinde olup 4745 Numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüphane, 12/ 312)

62-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Olasılıkla Yakut’un hattıyla yazılmıştır.

Bu nüsha Şiraz üniversitesi tıp Fakültesi Allame Tabatabai kütüphanesinde bulunmaktadır.

63-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Bu nüsha yedinci asırdan kalmış olup 670-686 (ihtimalen 690) yıllarından izler taşımaktadır. Cüneyd eş-Şibli tarafından güvenilir ve tashih edilmiş nüsha üzerin­den mukabele ve tashih edilmiştir. Mukabele işi 9 Recep 735 yılında sona ermiştir. Bu nüsha İstanbul Köp­rülü kütüphanesinde 1407 numarada kayıtlı bulunmakta­dır. 

64-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Hindistan’daki Salarcenk kütüphanesinde bulunmakta olup 993 numarada kayıtlıdır.  (Fihrit-i Kütüphane Akide-i Şia bölümü s. 62)

65-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Bu nüsha nefis bir şekilde tezyin edilmiştir, yedinci as­rın hattatlarından birinin hattıyla yazılmış olup tashih edilmiş ve kısa haşiyeler yazılmıştır. Ayrıca adı anılma­yan bilginlerden biri tarafından da okunmuş ve tashih edilmiştir. Bu nüsha kitabın ikinci yarısını oluşturmakta­dır.

Bu nüsha Tahran’ın Milli Kültür kütüphanesinde olup 1159 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüp­hane, Arapça bölümü, s. 786)

66-) Yedinci yüzyıl Nüshası

Bu nüsha Kirman Cuma İmamı kütüphanesinden Ede­biyat fakültesine ve oradan da Tahran üniversitesi mer­kez kütüphanesine nakledilmiştir. (Fihrist-i Kütüphane-i İmam Cuma, s. 109)

67-) Yedinci Yüzyıl nüshası

Bu nüsha Musul Vakıflar kütüphanesinde olup  3/8 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Onun mikro filmleri Bağdad Üniversitesi merkez kütüphanesinde olup 7 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır.

68-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Bu nüsha çok güzel olup 683 yılında Abdullah b. Muhammed b. Mevdud Hanefi Beldeci Musuli’ye okunmuş, rivayet senetleri Şerif Razi’den alınmıştır.

Bu nüsha Ayetullah’il Uzma Necefi Meraşi’nin kütüp­hanesinde olup 5705 Numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kütüphane, 5/107)

69-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Nesh ile karışık süls hattıyla yazılmış olup Malik Eşter’in ahdnamesinin sonuna kadardır. Bu nüshanın son sayfaları yoktur.

Bu nüsha eski Milli Şura Meclisi kütüphanesinde olup 7300 numarada kayıtlıydı.

70-) Yedinci Yüzyıl Nüshası

Kazımeyn’deki Dr. Hüseyin Ali Mahfuz kütüphane­sinde korunmaktadır. (Ma’hed’il Mahtutat  dergisi Ka­hire, 60/56)

 71-) 7. Asır Nüshası

Doktor Hüseyin Ali Mahfuz'un Kazımeyn'deki kütüp­hanesinde bulunmaktadır. (Mecellet-u Me'hed'il-Mahtutat, Kahire, 60/56)

72-) 7. Asır Nüshası

Bu nüshada bir çok lügavi ve edebi açıklamalar ile ha­şiyeler bulunmaktadır. Baştan ve sondan ol­mak üzere 8 sayfası düşmüş ve yeniden yazılmıştır.

Bu nüsha Kum, İslam-i Tebligat Teşkilatı kütüp­hane­sinde korunmaktadır.

73-) 7. Asır Nüshası

Bu nüsha mukabele ve tashih edilmiştir. H. 19 Zilhicce 686 tarihinde Necm'ul-Haceti (el-Hacibi) diye tanınan Mes'ud b. Şeref b. Muhammed'in ve  690 tarihinde ise Tac'ul-Eimme Sirac'ul-Umme İbn-i Mecduddin'in mülki­yetinde bulunmuştur. Ayrıca bu nüshada 735 yılının Re­cep ayının 9. gecesi tarihi itibariyle Hasan eş-Şibli'nin mukabele ettiğine dair alametler göze çarpmaktadır.

Bu nüsha İstanbul Köprülü Kütüphanesinde 1407 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane 2/122)

74-) 7. veya 8. Asır Nüshası

Ahmed b. Süleyman b. Muhammed el-Atayiki hattıyla 2 Recep Pazartesi Günü Bağdat Medinet'us-Selam'da mü­ellif Şerif Razi'nin hattı üzerinden ya­zılmıştır. Bu nüsha tashih edilmiş, bir çok haşiye ve açıklamaları bulunmak­tadır. Bazı sayfalarını tamir etmek isterken tarihi de si­linmiştir.

Bu nüsha eski Senato Meclisi kütüphanesinde 1393 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane 2/243)

75-)7. veya 8. Asır Nüshası

…el-Eşref b. Muhammed b. Cafer Alevi Hasani hat­tıyla, Sefer ayının ilk on günü tarihiyle yazıl­mıştır. Defa­larca mukabele ve tashih edilmiştir. bir kaç defa bilgin­lere okunmuştur. Bazı haşiyelerinden de anlaşıldığı üzere müellif Şerif Razi'nin nüsha­sıyla da dikkatli bir şekilde mukabele edilmiştir. Bazı sayfalarını tamir ederken kati­binin adı ve kita­bet yılı silinmiştir.

Bu nüsha Tahran Üniversitesi Merkez Kütüpha­nesinde 3801 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane 12/2784)

76- )7. veya 8. Asır Nüshası

Bu nüshanın başı ve sonu düşmüştür. Bu sayfa­ları Muhammed Eşref b. Melik Muhammed Sefer Ayı 1202 tarihi itibariyle tamamlamıştır.

Bu Nüsha Ayetullah'il-Uzma Gulpaygani'nin Kum'daki Genel Kütüphanesinde bulunmaktadır.

77-)7. veya 8. Asır Nüshası

Bu Nüshanın ilk 6 sayfası yeniden yazılmıştır ve so­nunda 715 yılının zilkade ayının başları itibariyle Hasan Taberi'nin Mülkiyetinde bulunduğuna dair işaretler var­dır.

Bu nüsha Tahran Bunyad-i İnkilab-i İslami ku­rumunda korunmaktadır.

78-)7. veya 8. Asır Nüshası

Bu nüsha Dimeşk Zahiriyye kütüphanesinde 6759 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır. Daha sonra el-Esed, Kü­tüphanesine intikal etmiştir. (Fihrist-i Kitaphane-i Zahiriyye-Edebiyat Bölümü, 2/368)

79-)7. veya 8. Asır Nüshası

Bu Nüshanın sonundan bir kaç sayfa düşmüştür ve Zilhicce 878 yılında tamamlanmıştır.

Bu nüsha Şiraz Üniversitesi Tıp Fakültesi Al­lame Tabatabai Kütüphanesinde korunmaktadır.

80-)7. veya 7. Asır Nüshası

Amerika Los Angeles Üniversitesi Kütüphane­sinde M. 199 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Tahran Üniversi­tesi Merkez Kütüphanesi Yayınları 11/380)

81-)701 Yılı Nüshası

Yakut Musta'semi'nin hattıyla Muharrem 701 Pazartesi tarihiyle yazılmıştır. Bu nefis nüsha ol­dukça güzel hatlı, çizgili ve altın yaldızlıdır. Bir şahsiyet için yazılmıştır ve ilk sayfasının başında kütüphane-i Cemaluddin Fahr'ul-İslam ve'l-Müslimin Ebu İbrahim … (burada oynamalar ol­muştur.) başlığı göze çarpmaktadır.

Bu nüsha Astan-i Kuds-i Rezevi Kütüphanesinde 1858 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 1/96)

82-)703. Yıl Nüshası

er-Reyyan diye meşhur olan Ahmed b. Muhammed b. Cafer b. Ahmed hattıyla ve 6 Rama­zan 703 tarihiyle Bah­reyn Eval adasında Şemsuddin Muhammed b. Haz'al'ın -ki iki seçkin nüshayla mu­kabele edilmiştir.- nüshası üze­rinden yazılmıştır.

Bu nüsha Ayetullah'il-Uzma Necefi Meraşi'nin kütüp­hanesinde olup 3741 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 10/137)

83-) 704 Yılı Nüshası

Bendar b. Muhammed b. Bendar Rimal Veramini'nin hattıyla ve 10 Ramazan 704 tarihi iti­bariyle yazılmıştır. Nüshanın sonunda da bir kıta şiir yer almıştır.

Bu nüsha Bağdat Müzesi Kütüphanesinde 52/1662 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, Edebiyat bölümü, s. 643)

84-) 705 Yılı Nüshası

Ahmed b. Hasan b. Hüseyin b. Mesud Hilli'nin hattıyla ve 705 tarihi itibariyle yazılmıştır. Bu nüsha güzel bir hatla yazılmış olup Hille'den Mısır'a gitmiş, orada Nekib'ul-Eşraf, Seyyid Hasan Sahanzade'nin mülkiye­tinde bulunmuştur.

Bu nüsha İstanbul Beyazıt kütüphanesinde 5572 Nu­marada korunmaktadır.

85-) 707. Yıl Nüshası

Bu nüsha tashih edilmiş ve 707 tarihi itibariyle muka­bele edilmiştir. Ama bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Bana göre onuncu asrın başlarına ait­tir. Buradaki tarih ise Bu nüshanın istinsah edildiği asıl nüshanın tarihidir. Bu nüshayı Muhammed Mü'min b. İsmail mukabele etmiş ve bu işi Cemadissani 1067 tarihinde sona erdirmiştir. Bu nüsha Ayetullah Necefi-i Meraşi'nin kütüphane­sinde 4460 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane 12/48)

86-) 708 Yılında Mukabele Edilmiş Nüsha

Bu nüsha Mahmud b. Ebi'l-Mehasin b. Mahmud hat­tıyla asıl nüshayla mukabele ve tashih edilmiştir. Bu iş 708 yılı Rebiulevvel ayının sonlarında Kaşan'da sona er­miştir. Bu nüsha oldukça süsle­meli, çizgili ve altın işle­melidir.

Bu nüsha Dimeşk Zahiriyye kütüphanesinde 9089 nu­marada kayıtlı iken el-Esed genel kütüpha­nesine intikal ettirilmiştir. (Fihrist-i Zahiriyye, ede­biyat bölümü 2/366; Fihrist-i el-Esed, s. 453)

87-) 708 Yılı Nüshası

Hasan b. Muhammed b. Ebil Hasan Avi hattıyla olup 20 Rebiulevvel 708, Çarşamba günü tarihiyle yazılmıştır. Bu nüshanın ilk yarısı tashih edilmiş ve bir takım bilağ alametleri göze çarpmaktadır ve geriye kalanı ise Kadı Kudai'nin eş-Şehab kitabında yer aldığı üzere aynı yılın Rebiulahir ayının sonla­rında tamamlanmıştır.

Bu nüsha Ayetullah Necefi-i Meraşi'nin kütüp­hane­sinde 4556 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane 12/129)

88-) 709 Yılı Nüshası

Bu nüsha İstanbul Topkapı Sarayı Sultan 3. Ah­met Kütüphanesinde 2586 numarada kayıtlı bulun­maktadır. (Fihrist-i Kitaphane, Arapça bölümü 4/222)

89-) 710 Yılı Nüshası

Hızır Ali hattı ve Muhammed b. Ali b. Ebi Ali Mehdevi Belhi'nin tashihi ile olup 718 yılı tarihi itibariyle Ali b. Muhammed Abdussamed Temimi Nişaburi'nin nüshası üzerinden yazılmıştır. sonunda da Ebi Yusuf Yakub b. Ahmed Nişaburi'nin Nehc'ül-Belağa hakkında söylediği bir takım fay­dalı bilgiler yer almıştır.

Bu nüsha eski Milli Şura Meclisi Kütüphane­sinde 5623 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane 17/77)

90-) 717 Yılı Nüshası

Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim Zevvari'nin hattıyla olup 28 Rebiulevvel 717, Per­şembe günü tarihiyle yazılmıştır.

Bu nüsha eski şura Meclisi Kütüphanesinde 7471 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır.

91-) 718 Yılı Nüshası

Oldukça nefis bir nüsha olup 16 Şaban 718 yılı, Per­şembe günü İmam Ebu'l-Fezail Ali b. Muhammed b. Ali b. Abdussamed Temimi'nin asıl nüshasıyla mukabele edilmiştir. Bu asıl nüshayla mukabelenin sıhhatini bir kaç bilgin insan da onaylamıştır. ayrıca Ali b. Hilal Katib-i Bağdadi'nin hattıyla bir takım ilaveler ve şiirler de yazıl­mıştır.

92-) 720. Yıl Nüshası

Bu Nüsha Ayetullah'il-Uzma Hacı Ağa Hüseyin Tabatabai Burucerdi'nin şahsi kütüphanesinde olup şu anda da evinde mevcut bulunmaktadır.

93-) 726. Yıl Nüshası

Bu nüsha tashih ve mukabele edilmiştir. Yazı­lımı ise 726 yılının Şaban ayının sonlarında sona ermiştir.

Bu nüsha Tahran Üniversitesi edebiyat kütüpha­nesinde 63-Kitapha-i İmam Cum'a-i Kirman numa­rasında kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane s. 109)

94-) 727. Yıl Nüshası

Muhammed b. Hasan b. Hüseyin Nesevi'nin hat­tıyla olup Ramazan 727 tarihi itibariyle yazılmıştır.

Bu nüsha İstanbul, Süleymaniye-Laleli Kütüp­hane­sinde 1956 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

95-) 728. Yıl Nüshası

Ahmed b. Yahya b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed Suhreverdi (2. Şeyhzade) hattıyla olup 26 Şevval 728 Cuma günü tarihi itibariyle yazıl­mıştır. Bu nüsha süslendirilmiş, altın yaldızla be­zenmiştir. Bağdat Kadısı ve Irak Müftüsü Mirza Mahtum b. Seyyid Şerif Şerifi Gurgani'nin yazdı­ğına göre levha yazıları Yakut'a mensuptur. Ama bana göre bu nisbet doğru değildir.

Bu nüsha eski Şura Meclisi Kütüphanesinde 4152 nu­marada vitrinde korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane 11/155)

96-)729 Yılı Nüshası

Muhammed b. Muhammed b. Hasan b. et-Tevil Seffar Hilli Sakin Vasit'ul-Kasap hattıyla olup 12 Cemadilahir 729 tarihiyle yazılmıştır ve bu nüsha katibinin yazdığı 13. nüshadır.

Bu nüsha Astan-i Kuds-i Rezevi Kütüphanesinde 1860 numarada korunmaktadır.

97-) 735 Yılı Nüshası

Abdurrahim b. Ahmed Sadr Hunsari hattıyla olup 7 Sefer 735 tarihiyle yazılmıştır ve Seyyid Ahmed b. Ahmed Anduhudi'nin mülkiyetinde bu­lunmuştur.

Bu nüsha Paris Milli Kütüphanesinde A. 2423 numa­rada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kadim-i Kitaphane, 1/425)

98-) 726. Yıl Nüshası

Seyyid Şemsuddin Muhammed b. Ebil Meali b. Ebil Kasım Alevi Musevi'nin hattıyla olup 29 Ra­mazan 736 tarihinde yazılmıştır. Bu nüsha muka­bele ve tashih edil­miş, haşiye ve sonunda bilağ işaretleri göze çarpmaktadır. ayrıca kitabın sonunda karardığı için okunamayan bir ta­kım yazılar da var­dır.

Bu nüsha İsfahan Sadr medresesi Rezeviyye kütüpha­nesinde 158 numarada kayıtlı bulunmakta­dır. (Tahran Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi ya­yınları 5/314)

99-) 771 Yılı Nüshası

Ebul Berekat b. İbn-i Ali b. Muhammed b. Fethi (Yahya) Vaiz Hattıyla olup 20 Şevval 771 tarihi iti­bariyle yazılmıştır. Nüshanın ilk sayfası yeniden yazılmıştır ve bu nüshada 1153 tarihi itibariyle Şiraz'da Raziddin b. Seyyid Haşim Bahreyni ile Ebul Hasan Süleyman b. Ab­dullah Mahuzi Bahreyni'nin mülkiyetinde olduğuna dair işaretler görülmektedir.

Bu nüsha eski Senato Meclisi kütüphanesinde M. 876 numarada korunmaktadır.

100-) 773 Yılı Nüshası

Hasan b. Muhammed Taberi hattıyla olup 17 Rebiussani 773, Salı günü tarihiyle yazılmıştır. Mevlana Şemsuddin Evliyaullah'ın nüshası üzerin­den Kufi hattına benzer bir hatla yazılmıştır. Nüs­hanın sonunda ise birkaç kıta şiir ve bir takım hut­beler eklenmiştir.

Bu nüsha Tahran Üniversitesi Merkez Kütüpha­nesinde 1176 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane 2/324)

101-) 773 Yılı Nüshası

Ebu Sa'd b. Ebi Said b. Hüseyin b. Ahmed b. Münebbeh et-Terzi el-Enzani'nin hattıyla olup yirmi şa­ban 772 tarihi itibariyle yazılmıştır. Sonunda da Hz. Ali'ye isnad edilen Munika -elifsiz- hutbesi ilave edilmiş­tir.

Bu nüsha İsfahan Üniversitesi, Edebiyat Fakül­tesi Kütüphanesinde 1313 numarada kayıtlıdır.

102-) 773 Yılı Nüshası

Ali b. Fahr b. Ali Musevi Taberi hattıyla olup 773 yı­lının Şaban ayının başlarında Cumartesi günü yazılmıştır. Bu nüshanın haşiyelerini de sözde nüs­hanın katibi yaz­mıştır. Zor kelimeler hakkında açıklamalar yapılmış veya satırlar arasında tercü­mesi verilmiştir.

Bu nüsha Astan-i Kuds-i Rezevi kütüphanesinde olup 9138 numarada kayıtlıdır.

103-) 785 Yılı Nüshası

Bu nüsha Ebu'l-Hasan Haydar b. Suud b. Ali Hasani hattıyla olup 12 Rebiussani 785 tarihiyle yazılmıştır. Bu nüsha müellifin yaşadığı çağda var olan bir nüsha üzerin­den yazılmıştır. Bir çok haşi­yeleri vardır. İlk sayfası 12. Asırda yeniden yazılıp tamamlanmıştır.

Bu nüsha Astan-i Kudsi Rezevi Kütüphanesinde 2183 numarada kayıtlıdır. (Fihrist-i Kitaphane, 5/200)

104-) 791 Yılı Nüshası

Ali b. Hüseyin b. Muhammed el-Amiri hattıyla olup 791 tarihiyle yazılmıştır.

Bu nüsha eski Şura Meclisi Kütüphanesinde 7943 nu­marada kayıtlıdır.

105-) 795 Yılı Nüshası

Bu nüsha Abdullah b. Hüseyin hattıyla olup 26 Şevval 795 tarihiyle yazılmıştır.

Bu nüsha Tahran Sipehsalar (Şehid Mutahhari) Med­resesi kütüphanesinde 7041 numarada kayıtlı­dır. (Fihrist-i Kitaphane, 5/738)

106-) 8. Asır Nüshası

Bu nüsha İstanbul Topkapı Sarayı Sultan 3. Ah­met Kütüphanesinde A. 2374 numarada kayıtlıdır.

Bu nüshanın mikrofilmi ise Kahire Ma'hed'il-Mahtutat'ta mevcuttur. (Fihrist-i Nüsha-i Aksi, Ma'hed'il-Mahtutat, 1/543)

107-) 8. Asır Nüshası

Bu nüsha altın yaldızlarla çizilmiş, iki cüzlük ne­fis bir nüshadır. Bir çok hatla yazılmıştır. Bazı say­faları 9. asır­dan kalmadır. Ama hepsi de birbirine benzemektedir. Birbirinden ayırt etmek çok zordur. Bu nüsha tashih ve mukabele edilmiştir. Bir çok ha­şiyeleri vardır. Çeşitli hatları ve bilağ alametleri göze çarpmaktadır.

Bazıları Kaşan'da bulunup Tarih-i Selh'e göre 973 yı­lının Rebiulahir ayından kalmadır. Bu iki cüz San'a Cami-i Kebir Kütüphanesinde 1923 numarada kayıtlıdır. (Fih­rist-i Kitaphane 4/24)

108-) 8. Asır Nüshası

Bu nüsha Hindistan-Petene Hudabahş kütüpha­nesinde 1823 numarada kayıtlıdır. Bu nüshanın üçüncü babı 11 asırda yazılmıştır. (Fihrist-i Kitaphane-Miftah'ul-Kunuz'il-Hafiyye, 1/208)

109-) 8. Asır Nüshası

Bu nüsha Amerika Brinston Üniversitesi Kütüp­hane­sinde olup 328-Mahtutat-i Gard numarasında kayıtlıdır. (Fihrist-i Kitaphane, s. 96)

110-) 8. Asır Nüshası

Bu nüshanın başlangıcı kaybolmuştur ve Meşhed Sü­leyman Han kütüphanesinde korunmaktadır. (Fih­rist-i Çahar Kitaphane-i Meşhed, s. 23)

111-) 8. Asır Nüshası

Bu nüsha 883 tarihi itibariyle Muhammed b. Nizamuddin b. Hilal er-Ruban, (er-Rubal)'ın mülki­ye­tinde olmuştur ve ilk sayfası kaybolmuştur.

Bu nüsha Bağdat Müze Kütüphanesinde 7161 numa­rada kayıtlıdır. (Fihrist-i Kitaphane-Edebi Nüshalar bö­lümü, s. 643)

112-) 8. Asır Nüshası

Bu nüsha Muhammed Ali Hunsari'nin kütüpha­nesinde idi. Bu nüshayı Tahran'da bazı Hunsarlıların yanında gör­düm.

113-) 8. veya 9. Asır Nüshası

Yemeni veya Türki bir nüshadır ve katibi Ehl-i Sün­nettir. Müminlerin Emiri Hz. Ali (a. s)'ın adından sonra, "Raziyallahu anhu" veya "kerremellahu vechehu" tabirle­rini kullanmıştır. İkinci babının so­nunda müellifin çağ­daşı olan bir nüshadan ilave na­killer yapılmıştır. Bu nüs­hayla birlikte bir kaç da ri­sale yer almıştır. Ayrıca Hz. Ali (a. s)'a isnad edilen bir takım manzumeler de yer almıştır. Ama bu nisbet doğru değildir. Nüshanın ikinci sayfasında ise cetvel halinde kapsamlı bir fihrist mevcuttur. Nehc'ül-Belağa bu nüshada ikiye ayrılmıştır. Cüm­lelerin fasılala­rında ise Kur'an ayetleri gibi bir ta­kım nişaneler yer al­mıştır.

114-) 8. veya 9. Asır Nüshası

Oldukça güzel hatla yazılmış bir nüshadır. Bazı cüm­leleri Farsça’ya çevrilmiştir.

Bu nüsha lügatname-i Dehhuda kütüphanesinde 32 numarada kayıtlıdır. (Tahran Üniversitesi Mer­kez Kütüp­hanesi Yayınları 3/59)

115-) 8. veya 8. Asır Nüshası

Bu nüsha Şiraz Üniversitesi Tıp Fakültesi Al­lame Tabatabai Kütüphanesinde kayıtlı bulunmak­tadır.

116-) 8. veya 9. Asır Nüshası

Bu nüsha Los Angeles Üniversitesinde M. 191 numa­rada kayıtlı bulunmaktadır. (Tahran Üniver­sitesi Merkez Kütüphanesi Yayınları 11/381)

117-) 816. Yıl Nüshası

Ali b. Abdullah el-Ustademi el-Etrani hattıyla olup 5 Rebiulevvel 826, pazartesi gecesi tarihiyle yazılmıştır. Bu nüsha tashih ve mukabele edilmiş olup bir çok haşiyelere sahiptir.

Bu nüsha Ayetullah'il-Uzma Necefi Meraşi'nin kütüp­hanesinde kayıtlı bulunmaktadır.

118-) 816. Yıl Nüshası

Nesr b. Muhammed b. Nesr Mukirri Zübeydi Şa­fii'nin hattıyla olup Şevval 816 tarihiyle yazılmıştır. Birinci say­fası yeniden yazılmıştır ve müellifin çağdaşı nüshadan bir takım eklemeler nakl edilmiş­tir.

Bu nüsha Astan-i Kudsi Rezevi Kütüphanesinde 2185 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

119-) 818. Yıl Nüshası

Muhammed b. Ali b. Hasan Huseyni Musevi hattıyla olup 18 Cemadilevvel 818 yılı Perşembe günü tarihiyle, ilk bir kaç sayfası yeniden yazılmış ve satırlar arasında Farsça tercümesi yapılmıştır. Meclis Kiya Azem'us-Seyf… (adı silinmiş ve yerine Muhammed Ali diye kayd edilmiştir.) adlı şahsa hediye ola­rak kaleme alınmıştır.

Bu nüsha esasınca Kutbuttin Keyderi'nin Envar'ul-Ukul Kitabı yazılmış ve Muhammed Mü'min Razi 1902 yılında onu Allame Muhammed Bakır Meclis İsfahani'ye okumuştur o da kendisi için aynı yılın Recep ayında bir icazet yazmıştır.

Bu nüsha Meşhed Govherşad Meclisi kütüpha­nesinde 103 numarada kayıtlıdır.

120-) 823. Yıl Nüshası

Bu nüsha Doktor Sati Erdekani'nin Tahran'daki kütüp­hanesinde mevcuttur.

121-) 837 Yılı Nüshası

İbrahim b. Muhammed hattıyla olup Zilhicce 837 tari­hiyle yazılmıştır. Bu nüsha San'a Cami-i Kebir Batı Kü­tüphanesinde 143 numarada kayıtlı bulunmaktadır (Fih­rist-i Kitaphane, s. 624)

122-) 868 Yılı Nüshası

Ali Mürşid-i Şekkani hattıyla olup 20 Şaban 868 tari­hiyle yazılmıştır.

Bu nüsha Hindistan-Petene Hudabahş Kütüpha­ne­sinde, 2574 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Nevadir Mahtutat-i Mektebet-i Hudabahş, Seyyid Hasan Uşir, s. 207)

123-) 871 Yılı Nüshası

Ala b. Hüseyin b. Ali Hafız Sebzevarinin hat­tıyla olup 14 Cemadilahir 871 tarihiyle Hisn'us-Sultan'da 18 gün zarfında yazılmıştır. Bu nüsha Kum, Astane-i Hz. Masume Kütüphanesinde 95 numarada kayıtlı bulun­maktadır. (Fihrist-i Kütüp­hane, s. 74)

124-) 875. Yıl Nüshası

Bu nüsha Yemen'den olup 875 yılının Cemadilahir ayının ortalarında, Cuma günü yazıl­mıştır. Çizgili ve altın yaldızlı bir nüshadır.  3. Bab satırları arasında Farsça ter­cümesi ile yazılmıştır. Başlangıcındaki elifsiz hutbeyi ve sonundaki Hutbet'ul-Beyan-ı Katibin kendisi eklemiştir.

Salih b. Ali Talagani bu kitabı mukabele etmiş ve bu işi Cemadilahir 1017 yılında sona erdirmiştir.

Bu nüshayı Kum'da Üstad Şeyh Hasanzade Amuli'nin yanında gördüm.

125-) 875. Yıl Nüshası

Salih b. Ahmed b. İbrahim b. Muhammed b. Sa­lih Ensari'nin hattıyla olup 26 Muharrem 875 tari­hiyle ya­zılmıştır. Bu nüsha Bağdat müzesi kütüp­hanesinde olup 2772 numarada kayıtlı bulunmakta­dır. (Mesadir-u Nehc'il-Belağa, 1/195)

126-) 882. Yıl Nüshası

Hamza b. Pirhilal b. Kecheş b. Hilal Hasani hat­tıyla olup 882 tarihiyle yazılmıştır. Bu nüsha büyük bir ha­cimle ve satırlar arasında Farsça tercümesiyle yazılmıştır.

Bu nüsha Vezir-i Yezd Umumi Kütüphanesinde 521 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 1/152)

127-) 885 Yılı Nüshası

Abdulhuseyn b. Abdulaziz Hafız Razi hattıyla olup 11 Recep 885, Cumartesi Tarihiyle yazılmıştır. Bir çok haşi­yeleri bizzat katip tarafından yazılmış­tır.

Bu nüsha Astane-i Kuds-i Rezevi kütüphane­sinde 13813 numarada kayıtlı bulunmaktadır ve Medrese-i Fa­zıl Han kitapları arasında korunmak­tadır.

128-) 891 Yılı Nüshası

Muhammed b. Sultan el-Hafız'ın hattıyla olup Rama­zan 891 tarihiyle yazılmıştır ve ikinci babdan başlamıştır. Satırları arasında Farsça tercümesi de verilmiştir. Farsçaya çeviri olan Kutbuddin Keyderi'nin Envar'ul-Ukul kitabı da bu nüshanın sonunda yazılmıştır.

Bu nüsha Ayetullah Necefi-i Meraşi'nin Kütüp­hane­sinde olup 826 numarada kayıtlı bulunmakta­dır. (Fİhrist-i Kitaphane 3/26)

129-) 892. Yıl Nüshası

Muhammed Mahallati'nin güzel hattıyla ve  892 tari­hiyle yazılmıştır. oldukça güzel tezhiplerle nefis çizgilerle yazılmış bir nüshadır.

bu nüsha İstanbul İslami vakıflar müzesinde 2074 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır. Mikro filmi ise Kahire Ma'hed'ul Mahtutat'il Arabiyye 'de, 881 numarada mev­cuttur. (Ma'hed'ul Mah'tutat dergisi, 1/544)

130-) 897 yılı nüshası

Hasan b. Ebi Said b. Bayazıt Cami hattıyla ve Rebiulevvel 897 tarihiyle yazılmıştır. ayrıca Kadı Kuda'inin eş-Şehab kitabı ile Hz. Ali (a. s)'ın divanı ve İmam Seccad (a. s)'ın Nudbe duası da eklenmiştir.

Bu mecmua Allame Zerabadi'nin Kazvin'deki şahsi kütüphanesinde korunmaktadır.

131-) 9. Asır Nüshası

Bu nüsha Hindistan- Petene Hudabahş kütüpha­nesinde olup 1854 numarada kayıtlı bulunmaktadır. bu nüsha da satırlar arasında farsça tercümesi de ve­rilmiştir. (Fihrist-i Kitaphane-i Miftah'ul Kunuz'il Hafiyye, 1/208)

132-) 9. Asır Nüshası

Katibinin adı ve kitabet tarihi silinmiştir. Muslihi'nin nüshasıdır.

Bu nüsha Necef İmam Emir’el Müminin kütüp­hane­sinde, 2200 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

133-) 9. Asır Nüshası

Oldukça güzel bir hatla yazılmıştır, başından ve so­nundan bazı sayfalar kaybolmuştur.

Bu nüsha Üstat Kazım Mudir Şancı'nin şahsi kütüpha­nesinde idi ve şuanda Astan-i Kuds-i Rezevi kütüphane­sinde verilmiştir.

134-) 9. Asır Nüshası

Bu nüsha Tahran Üniversitesi Merkez kütüpha­nesinde 1340 numarada kayıtlıdır. (Fihrist-i Kitaphane, 8/27)

135-) 9. Asır Nüshası

Bu nüshanın Arapça ve Farsça bir çok haşiyeleri var­dır. üstad Şeyh Hasan Hasanzade Amuli'nin Kum'daki şahsi kütüphanesinde gördüm.kendisi büyük bir dikkatle eski nüshayla mukabele ve tas­hih etmiştir.

136-) 9. veya 10. asır Nüshası

Bu Nüshanın sonları düşmüş ve bazı bilginlere ihtimalen pek çok defa okunmuştur. Haşiyelerinde bilağ, araz ve inha nişaneleri bulunmaktadır.

Bu nüsha Amerika Los Angeles üniversitesi kü­tüpha­nesinde M. 822 numarada bulunmaktadır. (Tahran Üni­versitesi merkez kütüphanesi yayınları, 11/381)

137-) 9. veya 10. asır Nüshası

Bu nüshada bir çok Farsça ve Arapça haşiyeler bu­lunmaktadır, bu nüshayı Kum'da üstat Şeyh Ha­san Hasan Zade Amulu'nin şahsi kütüphanesinde gördüm. Bu nüs­hayı, Şerif Razi'nin hattıyla yazılı nüsha üzerinden muka­bele edilmiş olan nüshayla tashih ve mukabele etmiştir.

138-) 9. veya 10. asır Nüshası

Bu nüsha bir kaç levhayla süslendirilmiş nefis bir nüs­hadır.

bu nüsha Astan-i Kuds-i Rezevi kütüphanesinde 1040 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

139-) 912. Yıl Nüshası

Bu nüsha Muhammed Mecduddin Muhammed b. Kı­vam el Ensari'nin hattıyla ve 15. Muharrem 912 tarihiyle yazılmıştır. satırlar arasında da Nehc'ul Fesaha fi Şerh-i Nehc'il Belağa kitabının sahibi Şeyh Kemaluddin Hüse­yin b. Hace Şerefuddin Abdulhak İlahi Erdebili'nin Farsça ter­cümesine yer verilmiştir. (922 yılı)

Bu nüsha Tahran Üniversitesi merkez kütüpha­nesinde M. 2398 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 9/ 1009)

140-) 912. Yıldan bir Bölüm

Bu nüsha Seyyid Muhammed Cezairi'nin kütüp­hane­sinde bulunmaktadır.ve Kum Medinet'ul İlm kütüphane­sine intikal etmiştir.

141-) 918. Yıl Nüshası

Bu nüshada da satırlar arasında Farsça tercü­meye yer verilmiştir. Dimeşk, Zahiriyye kütüpha­nesinde 7775 nu­marada kayıtlı olan bu nüsha son­radan el-Esed kütüpha­nesine intikal etmiştir ve orada aynı numarayla kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Zahiriye Edebi kitaplar bölümü, 2/367)

142-) 945. Yıl Nüshası

Bu nüsha Hattat Muhammed b. Ali Evhadi Tabib'in güzel hattıyla ve 10 Recep 945 tarihiyle yazılmıştır. Bu nüsha ilk sayfada yaldızlı başlıklarla süslenmiştir.

Bu nüshayı İstanbul Süleymaniye kütüphane­sinde 490- el-Mektebet'ul Hamidiyye numarasında gördüm.

143-) 960. Yıl Nüshası

Bu nüsha Muhammed Hüseyin b. Muhyibah Deşti'nin güzel hattıyla ve 14 Cemadilevvel 960, Per­şembe günü tarihiyle yazılmıştır. Bu nüsha çiz­gili ve ne­fis bir süslemeye sahiptir. Satırları ara­sında da katibin hattıyla Farsça tercümesi verilmiş­tir. bu nüsha Astan-i Kuts-i Rezevi kütüphanesinde 8085 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

144-) 968. Yıl Nüshası

Bu nüsha bu kitabın tümünü eski milli şura meclisi kütüphanesinde gördüm.

145-) 973. Yıl Nüshası

Bu nüsha Abdullah b. Hüseyin'in güzel hattıyla ve 7 Şaban 973 tarihiyle yazılmıştır. oldukça süs­lenmiş ve sa­tırları arasında Farsça tercümesi veril­miş bir nüshadır. Şah Abbas Safevi tarafından İmam Rıza'nın Astane-i Mutahhar'ına vakfedilmiş­tir.

Bu nüsha Astane-i Kuts-i Rezevi kütüphane­sinde, 2180 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane, 5/ 200)

146-) 974 . Yıl Nüshası

Bu nüsha İstanbul Nuru Osmaniye kütüphane­sinde 4361 numarada kayıtlı bulunmaktadır.

147-) 987. yıl nüshası

Bu nüsha Ala'ul Mülk b. Abdulkadir Hüseyni Mer'aşi'nin hattıyla ve

987 tarihiyle Kazvin'de Şeyh Saduk'un el-Hisal kita­bıyla birlikte yazılmıştır.

Bu nüsha Amerika Los Angeles Üniversitesi kütüpha­nesinde, M. 1041 numarada kayıtlı bulun­maktadır. (Tah­ran Üniversitesi Merkez kütüpha­nesi yayınları, 11/707)

148-) 996. Yıl Nüshası

Hüseyin b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Şetkam Hü­seyni Medeni'nin hattıyla ve 19 Muharrem 996, Cumar­tesi günü tarihiyle Habir adlı beldede yazıl­mıştır. Bu nüs­hanın yazılmasına 17 Rebiulevvel 994 tarihinde başlan­mıştır. Bu nüsha çizgili ve yal­dızlı başlıklara sahip olup kayıt ve tashihi için de diğer başka dört nüsha esas alın­mıştır.

Bu nüsha Tahran Üniversitesi merkez kütüpha­nesinde 78 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane, 2/322)

149-) 996. Yıl Nüshası

Bu nüsha İstanbul Topkapı sarayı Sultan Üçüncü Ah­met kütüphanesinde A. 2586. numarada kayıtlı bulun­maktadır. Bu nüshanın bir mikrofilmi de Ka­hire Ma'hed'il Mahtutat'ta bulunmaktadır. (Fihrist-i Ma'hed'ul Mahtutat, 1/543)

150-) 996. Yıl Nüshası

Bu nüsha Şaban 996 yılında yazılmıştır. Ame­rika Brinston Üniversitesi kütüphanesinde 1522 numarada ka­yıtlı bulunmaktadır. fihristi yapılma­yan yeni kitaplardan sayılmaktadır.

151-) 997. Yıl Nüshası

Bu nüsha Berlin Milli kütüphanesinde 8665 nu­marada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane- İhlevers)

152-) 10. Asır Nüshası

Bu nüsha usta bir hattatın hattıyla yazılmıştır. süsle­meli ve çizgili bir nüshadır.

Bu nüsha Tahran Milli-i Mülk kütüphanesinde 5989 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane- Arapça nüshalar bölümü, s. 787)

153-) 10. Asır Nüshası

Bu nüsha Bağdat müze kütüphanesinde 1904 numa­rada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane- Edebi kitaplar bölümü, s. 645)

154-) 10. Asır Nüshası

Bu nüsha süslü ve çizgili bir nüshadır. yazılış ta­rihi si­linmiştir. sadece 23 sayısı kalmıştır ve ihtimalen 923 yı­lına aittir.

Bu nüsha Kum'da Şeyh Ali Haydar'ın şahsi kü­tüpha­nesinde bulunmaktadır.

155-) 10. Asır Nüshası

Bu nüsha Amerika Brinston üniversitesi kütüp­hane­sinde 432 numarada kayıtlı bulunmaktadır. ilk bölümleri kaybolmuştur. (Fihrist-i Kitaphane, s. 222)

156-) 10. Asır Nüshası

Bu nüsha aynı kütüphanede, 1182 numarada, fihriste alınmamış kitaplar içinde korunmaktadır.

157-) 10. Asır Nüshası

Bu nüsha Meşhed Süleyman Han Medresesi kütüpha­nesinde korunmaktadır. Baş ve son tarafları kaybolmuş­tur. (Fihrist-i Çahar Kitaphane, s. 23)

158-) 10. Asır nüshası

Bu nüsha Vatikan kütüphanesinde 1176 numa­rada ka­yıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, s. 178)

159-) 10. Asır Nüshası

Bu nüshanın ilk ve son sayfaları kaybolmuştur ve 1104 yeniden yazılarak tamamlanmıştır.

bu nüsha İsfahan Üniversitesi edebiyat fakültesi kü­tüphanesinde 1227 numarada kayıtlı bulunmak­tadır. (Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yayınları 11/921)

160-) 10. Asır Nüshası

Mevlana Riyasuddin Muhammed Bu nüshayı Allame Molla Muhammed Bakır Meclisi İsfahani’ye okumuş ve sonunda sekiz Recep 1092 tarihi itiba­riyle bir de inha yazmıştır.

Bu nüsha Ayetullah'il-Uzma Necefi-i Meraşi'nin kü­tüphanesinde 401 numarada korunmaktadır. (Fih­rist-i Kitaphane, 2/3)

161-) 10 veya 11. Asır Nüshası

Bu nüsha Amerika Los Angeles Üniversitesi Kütüpha­nesinde 826 numarada kayıtlı bulunmakta­dır. (Üstad Muhammed Taki Daneşpejuh'un not­ları.)

162-) 1059. Yıl Nüshası

Muhammed Rıza Şuşteri'nin hattıyla ve Rebiulahir 1059 tarihiyle yazılmıştır. Bu nüsha mu­kabele ve tashih edilmiştir. Bir çok haşiye ve talik­leri vardır. Asıl nüsha­daki tashih ve mukabele not­ları bu nüshaya da nakl edil­miştir. Seyyid Fazlullah Ravendi'nin haşiyelerine sahip olduğu için büyük öneme sahiptir.

Bu nüsha Doktor Hüseyin Ali Mahfuz'un kütüp­hane­sinden Bağdat müze kütüphanesine intikal et­miştir.

163-) 1099 Yılı Nüshası

Hasan Ali b. Haydar Şirazi'nin hattıyla ve 1099 tari­hiyle Şerif Razi'nin nüshası üzerinde yazılmış olan Yakut Musta'semi'nin hattı üzerinden yazıl­mıştır.

Bu nüsha Ayetullah'il-Uzma Necefi Meraşi'nin kütüp­hanesinde 774 numarada kayıtlı bulunmakta­dır. (Fihrist-i Kitaphane, 2/382)

164-) 11. Asır Nüshası

Allame Hilli'nin öğrencisi olan Ebul Futuh Ah­met b. Ebi Abdillah Belku Avi'nin nüshası üzerin­den yazılmıştır.

Ayetullah'il Uzma Necefi-i Meraşi'nin kütüpha­nesinde 4161 numara kayıtlı bulunmaktadır. (Fih­rist-i Kütüphane 11/174)

165-) 11. Asır Nüshası

Oldukça güzel bir hatla yazılmış nefis bir nüsha­dır. Feyz-i Kaşani'nin oğlu Muhammed Alem'ül-Hüda'nın is­teği üzerinde bazı alimlerin icazetine sa­hip olan nüsha üzerinden yazılmıştır. Kendisi de 1094 yılında bu nüshayı tashih ve mukabele etmiş­tir.

Bu nüsha Necef-i Eşref İmam Emir'el-Müminin kü­tüphanesinde 926 numarada kayıtlı bulunmakta­dır.

166-) 1108. Yıl Nüshası

Usta bir hattatın güzel hattıyla 1108 tarihinde yazıl­mıştır. Oldukça süslü ve çizgili nefis bir nüs­hadır. Şerif Razi'nin çağındaki nüsha üzerinden ve diğer bir kaç nüs­haya dayanarak yazılmıştır. katibi bizzat mukabele ve tashih edilmiştir ve bu nüsha Şeyh Lütfullah'a okunmuş­tur.

Bu nüsha Necef-i Eşref, İmam Emir'el-Mü'minin (a. s) kütüphanesinde  50 numarada kayıtlı bulun­maktadır.

167-) 1132. Yıl Nüshası

Muhammed Sadık b. Muhammed Şefii Yezdi'nin hat­tıyla 1132 yılı tarihiyle Seyyid Fazlullah Raven­di'nin nüshası üzerinden yazılan Şeyh Cemaluddin Ebu'l-Futuh Ahmed b. Ebi Abdillah Belkuh b. Ebi Talib b. Ali Avi'nin nüshası üzerinden kaleme alınmıştır. Seyyid Fazlullah'ın haşiyeleri ve tarikatı da bu nüshada mevcuttur.

Bu nüsha oldukça nefis ve dikkatle yazılmıştır. Ayetullah'il Uzma Necefi-i Meraşi'nin kütüphane­sinde 273 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane, 1/302)

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM