İmam Rıza'nın (a.s) Ziyareti

GİRİŞ: 14.07.2019 00:35      GÜNCELLEME: 14.07.2019 00:35
Rasthaber -  Bismillahirrahmanirrahim
 
İmam Rıza'yı (a.s) ziyaret etmek istediğinde evinden çıkmadan önce okuyarak gusül al:

Allahumme tahhernî ve tehher gelbîy veşreh lî sedriy ve ecri elâ lisâniy midheteke vessena’e aleyke fe innehu lâ hevlâ guvvete illâ ebike. Allahummec’elhu lîy tehu’ren ve şifâ’e

Evden çıkarken şöyle de:

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillâhi ve billâhi ve ilellâhi ve ilâ ebni Resûlillâhi –sallallahu aleyhi ve alih- hasbîyellâhi tevekkeltu alâllahi Allahumme ileyke teveccehtu ve ileyke gasedtu ve mâ i’ndeke eredtu.

Evinin dışında kapıda durarak şöyle de:

Allahumme ileyke veccehtu vechî ve aleyke haleftu ehlî ve mâlî ve mâ hevveltenî ve sigtu fe la tuheyyebnî ya men la yuheyyebu men er’adehu ve l’a yuzeyye’u men hafizehu allahumme salli elâ muhammedin ve ‘ali Muhammed ve ehfeznî bihifzike fe innehu l’a yezî’u men hefizte.


İmam Rıza aleyhisselam’ı Türbenin bulunduğu yere vardıktan sonra ziyaret etmek istediğinde guslet ve guslederken şöyle de;


Allahumme tahherna ve tehher lî gelbîy veşreh lî sedriy ve ecri elâ lisâniy midheteke ve mehebbeteke vessena’e aleyke fe innehu lâ guvvete illâ ebike ve ged e’limtu enne givâme dînîtteslîmu li emrike vâli et tebâ’u li sunneti nebiyyeke veşşehâdetu elâ cemî’i halgike Allahummec’elhu lîy şifa’en ve nûren inneke elâ kulle şey’in gadîrun.


Sonra temiz elbiselerini giy, yalın ayak yavaş ve vakarlı bir halde deki;


Allahu ekberu ve lâ ilahe ilallahu ve subhanellahi vel hamdullahi.


Yavaş adımlarla ilerle ve mukaddes hareme girince de ki;


Bismillahi ve billahi ve elâ milleti resulillahi sallallahu aleyhi ve alihi eşhedu en lâ ilahe illallahu vehdahula şerîkeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve enne aliyyen veliyullahi.


Sonra kıbleyi arkana alarak İmam aleyhisselam’ın zerihi karşına gelecek şekilde durarak deki;


Eşhedu en lâ ilâhe illelahu vahdehû lâ şerîke leh, ve eşhedû enne Muhammed’en abduhû ve Resûluhu ve ennehu seyyedul evvelîne vel âhirin, ve ennehu seyyedul enbiyâi vel murselîn.

Allahumme salli elâ Muhammed’in abdike ve Resûlike (s.a.a) ve nebiyyike ve seyyedi halgike ecme’în; salâten lâ yagvâ elâ ihsâihâ ğeyruke.

Allahumme salli elâ Emîr’îl mû’minîne Aliyy’ebne Ebî Tâlib’in (a.s) abdike ve ehî Resûlik (s.a.a) ellezîn tecebtehu bi ilmike ve ce’eltahu hâdiyen limen şi’te min halgike ved delîle elâ men be’astehu bi risâletike ve deyyâned – dînî bi’adlike ve fasli gazâike beyne halgike vel muheymine elâ zalike kullehi vesselamu aleyhi ve rahmetullahi ve berekâtuh.

Allahumme salli elâ Fâtimet’e (s.a) binti nebiyyike ve zevceti veliyyike ve ummes-sebtaynil Hesen’i vel Hüseyn’i (a.s) seyyedey şebâbi ehlil cennet ettuhratit tâhiratil mutahherat et-tagiyyetin nagiyyetir-raziyyetiz-zekiyyeti seyyideti nisâi ehlil cenneti ecmeîn, salâten lâ yagvâ elâ ihsâiha ğayruk.

Allahumme salli alel Hasan’i vel Hüseyn’i (a.s) sibtay nebiyyeke ve seyyidey şebâbi ehlil cennetil gâimeyni fîy halgike ved-delîleyni elâ men be’aste bi risâletike ve deyyâneyid-dîni bi adlike ve fasley gazâike beyne hâlgik.

Allahumme salli elâ Aliyy’ibnil Huseyn’i (a.s) abdikel gâimi fî halgike val-delîli elâ men be’aste bi risâletike ve deyyanid-dîni bi adlike ve fasli gazâike beyne halgike seyyidil âbidîn.

Allahumme salli elâ Muhammed ibni Aliyy’in (a.s) abdike ve hilâfetike fî arzike Bagir’i ilmin nebiyyîn.

Allahumme salli elâ Ca’fer’ibni Muhammedin is sâdigi(a.s) abdike ve veliyye dînike ve huccetike elâ halgike ecmaînes sâdigil bârr.

Allahumme salli elâ Mûse-bni Ca’fer’in (a.s) abdikes sâlihi ve lisânike fi halgiken-natigi bi hukmike vel hucceti elâ beriyyetik.

Allahumme salli elâ Aliyy’ibni Mûser-Rizâ’l (a.s) Murtaza abdike ve veliye dînikel gâimi bi adlike ved dâe ilâ dînike ve dîni âbâihis sâdigîne salâten lâ yegvâ elâ ihsâiha ğayruk.

Allahumme salli alâ Muhammed ibni Aliyy’en (a.s) abdike ve veliyyekel gâimi bi emrike ved-dâe ilâ sebîlik.

Allahumme salli elâ Aliyy’ebni Muhammed’in (a.s) abdike ve veliyye dînik.

Allahumme salli alel Hesen’ibni Aliyy’enil âmili bi emrikel gâimi fî halgike ve huccetikel mûeddî en nebiyyike ve şâhidike elâ halgikel mahsûsi bi kerâmetiked-dâe ilâ tâ’etike ve tâ’eti Resûlike (a.s) salavâtuke aleyhim ecmeîn.

Allahumme salli elâ Huccet’ike ve veliyyikel gâimi fîy halgike salâten tâmmeten nâmiyeten bâgiyeten tu’eccelu bihâ ferecehu ve tensuruhu bihâ ve tec’alunâ me’ahu fîd dunyâ vel ahireh.

Allahumme innî etegarrebu ileyke bi hubbehim ve uvâlîy veliyyehum ve u’âdîy aduvvehum ferzugnîy bihim heyrad-dunyâ vel âhireti vâsrif annîy bihim şerred dunyâ vel ahireti ve ehvâle yevmil giyâmet.


Sonra İmam Rıza'n’ın zerihinin baş tarafında dur ve şöyle de:


Esselamu aleyke yâ veliyyellah, Esselamu aleyke yâ huccetellah. Esselamu aleyke yâ nûrellah,fîy zulumâtil arz. Esselamu aleyke yâ amûded dîn. Esselamu aleyke yâ vârise Adem’e sifvetillah Esselamu aleyke yâ vârise Nûh’in Nebiyyellah. Esselamu aleyke yâ vârise İbrâhim’e halîlillah. Esselamu aleyke yâ vârise İsmâîl’e Zebîhillah.

Esselamu aleyke yâ vârise Mûsâ Kelîmillah. Esselamu aleyke yâ vârise Îsa Rûhillah Esselamu aleyke yâ vârise Muhammed’in Resûlillah (s.a.a) Esselamu aleyke yâ vârise Emîr’il-mû’minîne Aliyy’en Veliyyellah’i ve vasiyye Resûli (s.a.a)Rabbil âlemîn.

Esselamu aleyke yâ vârise Fatimet’ez-Zehrâi (s.a) Esselamu aleyke yâ vârisel Hasan’i (a.s) vel Hüseyn’i(a.s) seyyidey şebâbi ehlil cennet. Esselamu aleyke yâ vârise Aliyy’ebnil Hüseyn’i Zeynilâbidîn(a.s)

Esselamu aleyke yâ vârise Muhammed ibni Aliyy’en(a.s) Bagir’i ilmil evvelîne vel âhirîn. Esselamu aleyke yâ vârise Ca’fer ibni Muhammed’inis -Sadig’il Bârr (a.s). Esselamu aleyke yâ vârise Mûse’bni Ca’fer (a.s) Esselamu aleyke eyyuhes-seddîg’uş şehîd. Esselamu aleyke eyyuhel vasiyyul Bârrut-takiy. Eşhedû enneke gad egamtes-salâte ve âteytez zekâte ve emerte bil ma’rufi ve neheyte anil münkeri ve abedtellahe hettâ etâkel yegîn. Esselamu aleyke yâ Ebel Hasan’i (a.s) rahmetullahi ve berekâtuh.


Sonra kendini mezara yaklaştırarak deki;


Allahumme ileyke semedtu min erzîy ve gete’etul bilâde recâi rehmetike fela tuheyyibnîy ve lâ teruddenîy bi ğeyri gazâi hâcetî verhem tugallubîy elâ gebribni ehi resûlike salavâtuke aleyhi ve alihi bi ebîy ente ve ummîy yâ mevlâye ateytuke zâiren vafiden aizen mimme caneytu elâ nefsî vâhtetebtu elâ zehrî fekun lî şâfi’en ilellahi yevme fegrîy ve fegatiy feleke indellahi megâmun mahmûdun ve ente indehu vecîhun.


Sonra sağ elini kaldır ve sol elini zerihin üzerine açarak şöyle de;


Allahumme innî etegerrebu ileyke bi hubbehim ve bi vilâyetihim etevellî ehirehum bimâ tevelleytu bihi evvelehum ve ebre’u min kulle velîcetin dûnehum.Allahummel’anillezîne beddelû ni’emeteke vettehemû nebiyyeke ve cehedû bi ayetike ve sehirû bi imâmike ve hemelû en nasi elâ ektâfi A-li Muhemmedin (a.s) Allahumme innîy etegerrebu ileyke bil le’eneti aleyhim vel berâ’eti minhum fîddûnyâ vel ahireti yâ rehman.


Sonra İmam aleyhisselam’ın zerihinin ayak tarafına giderek şöyle de;


Sallallahu aleyke ya ebel heseni sallallahu elâ rûhike ve bedenike  seberte ve entes sâdigul museddegu gatelellahu men geteleke bil eydî vel elsuni.


Bismillahirrahmanirrahim

Şehadet ederim ki Allah’tan başka bir ilah yoktur; o birdir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. O geçmiş ve gelecekteki bütün insanların efendisidir. Yine o, bütün peygamber ve resullerin efendisidir.

Allah’ım! Kulun, resulün, peygamberin ve bütün yaratıklarının efendisi olan Muhammed’e (s.a.a), senden başka hiç kimsenin sayıp bitiremeyeceği bir salat gönder.

Allah’ım! Senin halis kulun ve resulünün kardeşi olan Emir’el-Müminin Ali İbn-i Ebu Talib’e (a.s) rahmet gönder, onu ilmin (ve hikmetin) ile bütün yaratıkların arasından seçtin ve mahlukatından istediğin kimselere rehber ve mesajını ulaştırmakla görevlendirdiğin kimselere yol gösterici, adalet üzere dini uygulayan ve bütün bunlara tanık, insanlar arasında hakem kıldın. Allah’ın selam, rahmet ve bereketi onun üzerine olsun.

Allah’ım! Peygamberinin kızı, velin olan Ali bin Ebu Talib’in (a.s)  eşi, cennet gençlerinin efendileri ve Peygamber’in iki torunu Hasan ve Hüseyin’in annesi Fatıma’ya, senden başka hiç kimsenin azametini kuşatamayacağı bir rahmet gönder; o Fatıma ki tertemiz, tahir, mutahhar, muttaki, arınmış, razı, tezkiye bulmuş ve bütün cennet kadınlarından üstündür.

Allah’ım! Peygamber’in torunları, cennet gençlerinin efendileri, yaratıklarının içerisinde dinini koruyan, risaletine mebus kıldığın kimselere yol gösterici, adaletinle dininin hakimi ve yaratıkların arasında hükmünün hakemi olan Hasan ve Hüseyin’e rahmet gönder.

Allah’ım! Kulun,  yarattıklarının içerisinde dini ayakta tutan, risaletini ulaştırmakla görevlendirdiğin kimselere yol gösterici, adaletinle dinin hakimi ve mahlukatının arasında hükmünün hakemi ve ibadet edenlerin serveri olan Ali bin Hüseyin’e rahmet gönder.

Allah’ım! Kulun ve yeryüzünde halifen olan ve Peygamberlerin ilmini açıklayıp izah eden Muhammed İbn-i Ali’ye rahmet gönder.

Allah’ım! Halis kulun, dininin velisi, bütün yaratıklarına hüccetin, sâdık ve salih olan Câfer bin Muhammed es-Sâdık’a rahmet gönder.

Allah’ım! Salih kulun ve yaratıklarının arasında sözcün, hükmünle konuşan ve halkına hüccetin olan Mûsa İbn-i Câfer’e rahmet gönder.

Allah’ım! Has kulun ve dininin velisi olan, adaletinle dinini ayakta tutan, senin ve kendi sâdık babalarının dinine davet eden, seçkin (Allah’ın rıza makamına ermiş) kıldığın Ali bin Mûsa Rıza’ya senden başkasının saymaya kadir olmayacağı bir rahmet gönder.

Allah’ım! Has kulun ve velin olan, emrini ayakta tutan ve marifet ve tevhid yoluna davet eden Muhammed bin Ali’ye (imam Cevad’a) rahmet gönder.

Allah’ım! Has kulun ve dininin velisi olan Ali bin Muhammed’e (İmam Hâdi’ye) rahmet gönder.

Allah’ım! Emrinle amel eden, yarattıklarının arasında dinini ayakta tutan, peygamberinin tarafından hakkı eda eden, hüccetin ve halkına şahidin olan keramet muhtas kılınan, senin ve resulünün itaatine davet eden Hasan bin Ali’ye ve bütün o yüce zatlara salat ve selam gönder.

Allah’ım! Yarattığın insanların arasında dinini ayakta tutan hüccetin ve veline (Hz. Mehdî’ye) zuhurunu hız vererek ona yardım olacak, bizi dünya ve ahirette onunla beraber kılacak ve ebediyen baki kalacak bir rahmet gönder; öyle kâmil bir rahmet ki durmadan artsın.

Allah’ım! O yüce zatların sevgisi ve dostluğu vasıtasıyla dergâhına yakınlık arıyorum. Onların dostlarını dost, düşmanlarını ise düşman biliyorum. Öyleyse onların vasıtasıyla dünya ve ahiret hayrını bana nasip eyle. Onların vesilesiyle dünya ve ahiret şerrini ve kıyamet gününün korkusunu benden uzaklaştır.

Sonra İmam Rızan’ın mezarının başucunda otur ve şöyle de:

Selam olsun sana ey Allah’ın velisi, selam olsun sana ey Allah’ın hücceti, selam olsun sana ey yeryüzünün karanlıklarında Allah’ın nûru, selam olsun sana ey dinin sütunu!

Selam olsun sana ey Allah’ın seçkin kulunun ilminin varisi, selam olsun sana ey Nuh Nebiyullah’ın varisi, selam olsun sana Ey İbrahim Halilullah’ın varisi, selam olsun sana ey İsmail Zebinullah’ın varisi, selam olsun sana ey Mûsa Kelimullah’ın varisi, selam olsun sana ey İsa Ruhullah’ın varisi, selam olsun sana ey Muhammed Resulullah’ın varisi!

Selam olsun sana ey Allah’ın velisi ve alemlerin rabbinin resulünün vasisi ve Emir’ül-Müminin’in varisi, selam olsun sana ey Fatımat-üz Zehra’nın varisi, selam olsun sana ey cennet gençlerinin efendileri olan Hasan ve Hüseyin’in varisi, selam olsun sana ey ibadet edenlerin ziyneti olan Ali bin Hüseyin’in varisi, selam olsun sana ey önceki ve sonrakilerin ilmini açıklayıp izah eden Muhammed bin Ali’nin varisi, selam olsun sana ey sâdık ve salih olan Câfer bin Muhammed’in varisi, selam olsun sana ey Mûsa bin Câfer’in varisi!

Selam olsun sana ey sıddık ve şehid. Selam olsun sana ey Peygamber’in vasisi, salih ve müttaki.

Şehadet ederim ki şüphesiz sen namazı dosdoğru kıldın, zekâtı verdin, iyiliği emrettin, kötülükten sakındırdın ölüm gelene kadar Allah’a ibadet ettin.

Selam olsun sana ey Ebul Hasan er-Rıza (a.s), Allah’ın rahmet ve bereketi senin mukaddes ruhuna olsun!

ehlader

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM