Şaban Ayının Bütün Günlerinde Yapılan Ameller

GİRİŞ: 12.02.2024 09:19      GÜNCELLEME: 12.02.2024 09:19
Rasthaber -  1- Her gün yetmiş defa şu zikri söylemek:

Esteğfirullahe ve es'eluhu't tevbe.

(Allah'tan bağış lanma ve O'ndan, tövbe (etme tevfikini) dilerim.)

2- Yine yetmiş defa şu şekilde Allah'tan mağfiret dilemek:

Esteğfirullahellezî lâ ilâhe illâ huve'r-Rahmânu'r Rahîm, el-Heyyu'l Kayyûmu ve etûbu ileyh.

(Kendisinden başka ilâh olmayan; Rahman, Rahim, diri ve varlıklar ayakta tutan Allah'tan mağfiret diliyorum ve O'na tövbe ediyorum.)

Bazı rivayetlerde "el-Hayyu'l-Kayyûm" kelimesi "er-Rahmânu'r-Rahîm" kelimesinden önce zikredilmiştir. Her ikisine de amel etmek iyidir. Rivayetlerden de anlaşıldığı gibi, bu ayın en faziletli dua ve zikri, istiğfar yani 'Allah'tan mağfiret dilemek'tir. Evet, bu ayda her gün yetmiş defa istiğfar eden kimse, diğer aylarda yetmiş bin defa istiğfar etmiş gibidir.

3- Bu ayda yarım hurmayla da olsa (sadece bu miktara güç yetirenler için) sadaka vermek. Bunu yapan kimsenin bedenini, Allah (cehennem) ateşine haram kılar.

İmam Sadık'tan (a.s) rivayet edilen bir hadiste, imam'a Recep Ay'ının orucu hakkında sorulduğunda, o hazret, "Neden Şaban'ın orucundan gafilsiniz?" buyurdu. Ravi: "Ey Resulullah'ın (s.a.a) oğlu, Şaban'dan bir gün oruç tutanın sevabı nedir?" diye sorunca, "Cennettir, vallahi!" buyurdu. Ravi tekrar: "Şaban ayında yapılan en faziletli amel nedir?" diye sordu. İmam (a.s) şöyle buyurdu:


"Sadaka vermek ve mağfiret dilemektir. Kim, Şaban ayında bir sadaka verirse, Allah-u Teâlâ onu sizin deve yavrusunu büyüttüğünüz gibi büyütür ve bilâhare kıyamet gününde Uhut dağı kadar büyümüş bir halde sahibine ulaşır."

4- Şaban ayında bin defa şu zikri söylemek:

Lâ ilâhe illellahu, velâ ne'budu illâ iyyahu, muhlisîne lehu'd-dîne velev kerihe'l muşrikûn.

(Allah'tan başka bir mabut yoktur. Biz, dini O'na halis kılarak sadece O'na taparız. Müşrikler istemese bile.)

Bu amelin büyük sevabı vardır. Kim bunu yerine getirirse, bin yılın ibadet sevabı kendisi için yazılır.

5- Şaban'ın her perşembe günü iki rekât namaz kılarak, her rekâtında bir defa Fatiha ve yüz defa İhlâs Suresi'ni okumak. Namazı bitirdikten sonra da yüz defa Resulullah'a (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine salâvat getirmek. Allah, bunu yapan kimsenin, dinî ve dünyevî hacetlerini yerine getirir. Şaban'ın perşembe günlerinin orucu da müstehaptır. Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir:

"Şaban'ın her perşembe günü gökler süslenir ve melekler şöyle dua ederler, 'Ey Mabudumuz, bu günü oruç tutanı bağışla ve duasını kabul et."

Yine Nebevî bir hadiste şöyle geçer:
"Allah Şaban'ın pazartesi ve perşembe günlerini oruç tutan kimsenin, yirmi dünyevi ve yirmi uhrevi hacetini yerine getirir."

6- Bu ayda Muhammed (s.a.a) ve Al-i Muhammed'e (a.s) çok salâvat getirmek.

7- Şaban'ın her öğle vakti ve on beşinci gecesinde imam Zeynülabidin'den (a.s) rivayet edilen şu duayı okumak:

"Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. Onlar nübüvvetin ağacı, risaletin (lâyık) mekânı, meleklerin (sürekli) uğradıkları, ilmin madeni ve vahyin Ehlibeyt'idirler.

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et. Onlar derin girdaplarda yüzen (hidayet ve irfan) gemileridirler; o gemlilere binen kurtulur, binmeyen ise boğulur. Onlardan öne geçen (hidayet çizgisinden) çıkar; onlardan geriye kalan (amelleri) yok olur. Onlardan ayrılmayan ise, onlara kavuşur.

Allah'ım! Muhammed ve Ehlibeyt'ine rahmet et; onlar (ümmetin) sağlam kalesi, perişan ve çaresiz insanların imdatçısı, kaçanların sığınağı ve korunmak isteyenlerin koruyucusudurlar.

Allah'ım Muhammed ve Ehlibeyt'ine öyle çok rahmet et ki onları hoşnut etsin, Muhammed ve Ehlibeyt'inin hakkının eda edilmesine vesile olsun; kendi güç ve kuvvetinle ey âlemlerin Rabbi!

Allah'ım! Muhammed'e ve haklarını (ümmetin) üzerine farz kıldığın, itaat ve velayetlerini farz ettiğin tertemiz, iyi ve seçkin Ehlibeyt'ine rahmet et. Allah'ım! İtaatinle kalbimi şenlendir. Sana karşı işlediğim günahlarla beni rezil etme. Rızkını dar tuttuğun (fakir) kimselerin sıkıntısını paylaşmayı bana nasip et; zira kendi fazl-u kereminden bana bolluk gösterdin; beni adaletine mazhar kıldın ve kendi gölgende beni ihya ettin.

Allah'ım! Bu ay peygamberlerinin efendisi olan Peygamberinin (Muhammed) ayı Şaban'dır. Öyle bir aydır ki onu rahmet ve rızana büründürdün. (Allah'ım!) Resulullah (s.a.a), bu ayın gece ve gündüzlerinde, sonuna kadar oruç ve ibadete son derece özen gösteriyor ve bu aya değer verip tazim etmekte sana karşı mütevazı olmayı yeğliyordu.

Allah'ım! Bize de bu ayda onun sünnetine uymak ve şefaatine nail olmak için yardımcı ol. Allah'ım! Onu, benim için şefaati makbul bir şefaatçi ve sana götürecek pürüzsüz bir yol karar kıl.

Allah'ım! Kıyamet gününde benden razı olduğun, günahlarıma göz yumduğun, rahmet ve rızanı benim için kesinleştirdiğin, beni ebediyet yurdu ve seçkin insanların yeri olan (cennete) yerleştirdiğin bir halde sana kavuşuncaya kadar, Peygamber'inin izinden gitmeği bana nasip eyle.

8- Merhum ibn. Haleveyh'in rivayetine göre Müminlerin Emiri (a.s) ve diğer Ehlibeyt imamlarının Şaban ayında okudukları ve "Münacat-ı Şabaniye" diye meşhur olan münacatı okumak.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM