Şaban Ayının 15. Gece ve Gününe Ait Ameller

GİRİŞ: 08.04.2020 10:15      GÜNCELLEME: 08.04.2020 10:15
Rasthaber -  Şaban Ayının 15. Gece ve Gününe Ait Ameller:

On Beşinci Gece

Bu gece, son derece faziletli ve değerli bir gecedir. İmam Sadık’tan (a.s) rivayet edildiğine göre, bu gecenin fazileti hakkında İmam Bâkır’a (a.s) sorulduğunda, İmam (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Bu gece, Kadir Gecesi’nden sonra, en faziletli gecedir. Bu gecede Allah kullarına kendi fazlından lütfeder ve kendi minnetiyle onları bağışlar. O hâlde bu gecede Allah’a yakınlaşmaya çalışın. Zira Allah (azze ve celle) kendi mukaddes zatına ant içmiştir ki, bu gecede günah olan şeyleri isteyen hariç kendisine yalvaran hiçbir kimseyi eli boş geri çevirmesin. Allah, Kadir Gecesi’ni Hz. Peygamber (s.a.a) için kararlaştırdığı gibi, bu geceyi de (şabanın on beşinci gecesini) biz Ehlibeyt için kararlaştırmıştır. Allah’a dua ve O’nu medh u sena etmeye çalışın.”

Bu gecenin en büyük bereketlerinden birisi, “Veliyy-i Asr, İmam-ı Zaman, Hz. Mehdi”nin (a.s) bu gecenin seher vakti, Hicret’in 255. yılında Sâmerra’da dünyaya gelmesidir. Bu ise bu gecenin şeref ve faziletini kat kat artırmıştır.

Bu gece için şu ameller rivayet edilmiştir:

1- Gusletmek. Bu, günahların hafiflemesine vesile olur.

2- Bu geceyi namaz, dua ve istiğfar ile geçirip sabahlamak. İmam Zeynülabidin’in de (a.s) bu geceyi bu şekilde geçirdiği rivayet edilmiştir. Yine rivayet edilmiştir ki: “Bu geceyi sabahlayan kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü (kıyamet) günde ölmez.”

3- Bu gecenin en faziletli ameli İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaretidir. Rivayette şöyle geçmektedir: “Kim 124 bin peygamberin ruhunun kendisiyle müsafaha etmesini istiyorsa, bu gecede İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etsin. İmam Hüseyn’in (a.s) en kısa ziyareti, bir çatının üzerine çıkarak, önce sağa ve sola bakmak, sonra da başını gökyüzüne kaldırarak şu cümlelerle İmam’ı (a.s) ziyaret etmektir:

“Selâm olsun sana ey Eba Abdillah (İmam Hüseyin -a.s-) Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun.”

İmam Hüseyin’in (a.s) bu geceye ait ziyaretinin metni Mefâtihü’l-Cinân kitabının ziyaretler bölümünde zikredilmiştir.

4- Merhum Şeyh Tusî (r.a) ve Merhum Seyyid İbn Tâvûs’un naklettikleri ve Hz. Mehdi’nin (a.s) ziyareti mesabesinde olan şu duayı okumak:

“Allah’ım! Bu gecemizin, onda doğan ve senin vaat edilmiş hüccetin olan (Hz. Mehdi) hakkına; ona fazilet üstüne fazilet ekledin; böylece doğruluk ve adalet açısından (tevhit ve din) kelimen tamamlandı. Kimse senin kelimelerini değiştiremez ve kimse ayetlerini takip edemez. (Hz. Mehdi) senin parlak nurun, her yeri aydınlatan ışığın ve karanlık gecede bir nur sütunudur. Gözlerden kayıp, perde arkasında, doğumu azametli ve zuhur ettiği soy değerlidir. Melekler onun şahitleri ve (zuhur edip) döneceği vakit Allah onun yardımcı ve teyitçisi, melekler de yardımcıları olacaktır. O Allah’ın körelmeyen kılıcı ve sönmeyen nurudur. Hiçbir zaman vakarını kaybetmeyen hilim sahibidir. Zaman onların erafına döner; asrın koruyucuları onlardır. Emir sahipleri onlardır; Kadir Gecesi’nde inen şey, onlara iner. (Halkın) haşir ve neşri (Allah’ın izniyle) onların elindedir. Onlar İlahî vahyin tercümanları, ilâhî emir ve nehiylerin sahipleridirler. Allah’ım! (Ehlibeyt İmamları’nın) sonuncusu ve Kâim’leri olan ve gaybette yaşayan (Hz. Mehdi’ye) salât ve selam eyle.

Allah’ım! Bizi onun zamanına, zuhur ve kıyamına ulaştır. Bizi onun yardımcılarından kıl ve onunla birlikte (din düşmanlarından) intikam almaya muvaffak et. Bizleri onun yarenleri ve halis dostlarından yaz. Onun hâkimiyetinde bize gurur ve nimet dolu bir hayat bahşet; onun birlikteliğinden bizi yararlandır. Bizi onun hakkını ayakta tutan ve kötülüklerden salim kalan kimselerden olmaya muvaffak et, ey merhametlilerin en merhametlisi! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun; O’nun salât ve selâmı, peygamberlerin ve resullerin sonuncusu olan efendi miz Muhammed’in, onun sadık Ehlibeyt’inin ve (daima hakkı) konuşan itretinin üzerine olsun. Bütün zalimlere lanet eyle ve bizimle onların arasında (hak ve adalet üzere) hükmet, ey hükmedenlerin en iyisi!”

5- Yine Merhum Şeyh Tusî’nin rivayet ettiğine göre İsmail İbn Fazli’l-Hâşimî şöyle diyor:

İmam Sadık (a.s) şabanın on beşinci gecesinde okumam için şu duayı bana öğretti:

“Allah’ım! Sen, diri, varlıkları ayakta tutan, yüce, azametli, yaratan, rızk veren, dirilten, öldüren, benzersiz ve taklitsiz yaratansın. Yücelik, fazl-u kerem, hamd, ihsan, cömertlik ve kerem sana mahsustur. Emir sana aittir; üstünlük ve şükür sana lâyıktır. Teksin ve ortağın yoktur.

Ey eşsiz, ey tek, ey eksiksiz, ey doğurmayan ve doğmayan ve kendisine kimsenin eş olamayacağı (Allah)! Muhammed ve Ehlibeyt’ine salât ve selâm eyle ve beni bağışla; bana merhamet et. Önemli sorunlarımda bana yeterli ol; borcumu karşıla; rızkımı bol eyle. Çünkü sen, bu gecede hikmetli işleri belirler ve yaratıklarından istediğine rızk verirsin; o hâlde beni de rızıklandır; sen, en iyi rızk verensin; en iyi söz söyleyen sensin; (Kur’ân’da) şöyle buyurmuşsun: “Allah’ın fazl-u kereminden dilediğiniz (her şeyi) isteyin.”

Ben de (hacetlerimi) senin fazl-u kereminden diliyor ve sana yöneliyorum. Peygamber’inin evladına güveniyor ve ümidimi sana bağlıyorum; o hâlde bana merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi!”

6- Hz. Resulullah’ın (s.a.a) bu gecede okuduğu şu duayı okumak:

“Allah’ım! Günahla aramızda engel olacak derecede bize korku ve haşyet nasip et. Rızanı kazanmaya vesile olacak ölçüde bizi itaatine muvaffak et. Dünyanın belâ ve zorluklarını bize kolaylaştıracak ölçüde yakin nasip et.

Allah’ım! Yaşadığımız müddetçe bizi kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden yararlandır; bizden sonra da vârislerimize ulaştır. Bize zulmedenlerden intikamımızı al; bize düşmanlık besleyenlere karşı bizi muzaffer kıl. Musibet ve belamızı dinimizde kılma. En büyük gayret ve telaşımızı dünyamız için yapmaktan bizi koru. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize acımayanları bize musallat etme; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi!”

Bu da oldukça kapsamlı ve kâmil bir duadır ve onu başka zamanlarda da okumak iyidir. Nitekim “Evâli’l-Leâli” kitabında naklet-tiğine göre Hz. Resulullah’ın (s.a.a) bu duayı her zaman okuduğu rivayet edilmiştir.

7- Şaban ayının bütün günlerinin amelleri bölümünde yedinci amel olarak her gün öğle vakti okunması için naklettiğimiz salâvat-ı şerifeyi bu gece (on beşinci gece) de okumak.

8- Kumeyl duasının da bu gece okunmasının müstehap olduğu rivayet edilmiştir.

9- “Subhanellah”, “el-hamdulillah”, “Ellahu Ekber” ve “Lâ ilâhe İllallah” zikirlerinin her birini yüz defa söylemek. Bu zikirleri bu gecede söylemek, geçmiş günahların bağışlanmasına, dünyevî ve uhrevî hacetlerin yerine gelmesine vesiledir inşaallah.

10- Şeyh Tusî’nin (r.a) el-Misbâh kitabındaki rivayetine göre Ebu Yahya, İmam Sadık’a (a.s): “Bu, (on beşinci) gecede okunan en iyi dua nedir?” diye sorduğunda, İmam (a.s) şöyle cevap verdi:

Yatsı namazını kıldıktan hemen sonra, iki rekât namaz kılıp birinci rekâtında bir defa “Fâtiha” ile bir defa Kâfirûn yani “Kul ya eyyuhe’l-kâfirun” diye başlayan sureleri, ikinci rekâtta ise bir defa Fâtiha ile bir defa İhlâs, yani “Kul huvellahu ehad”le başlayan sureleri oku. Namazın selâmını verdikten sonra da otuz defa “Subhenallah”, otuz defa “el-hamdulillah” ve otuz defa da “Ellahu Ekber” zikirlerini söyleyip ardından şu duayı okursun:

“Ey önemli sorunlarda kulların sığındığı ve musibet ve belalarda yaratıkların kendisine yalvarıp sızladığı (Allah)! Ey aşikâr ve gizlileri bilen, ey hayal ve akıllardan geçenleri dahi bilen, ey mahlûkat ve yaratıkların Rabbi, ey yerlerin ve göklerin melekûtunu elinde tutan! Allah sensin; senden başka bir ilâh yoktur. Ben (tevhit kelimesi olan) “Lâ İlâhe İllallah” kelimesiyle sana iman edip yöneldim; ey kendisinden başka ilâh olmayan (Rabbim)! Bu gece beni, (lütuf gözüyle) bakıp da merhamet ettiğin, duasını duyup da kabul buyurduğun, tövbe ettiğini bilip de töv-besini kabul buyurduğun, geçmiş hatasını ve büyük günahını bağışladığın kimselerden kıl. Ben günahlarımdan sana sığınıyorum ve kusurlarımı örtesin diye sana iltica ediyorum. Allah’ım! Fazl u kereminle bana cömert davran; hilim ve affınla hatalarımı temizle; bu gecede beni bol kerametine büründür. Bu gecede beni itaat ve ibadetin için seçtiğin ve kendine halis kılıp ayırdığın velilerinden kıl.

Allah’ım! Beni saadete eren ve hayırlardan bol pay almış kimse-lerden eyle. Bana selametle birlikte nimet ve kurtuluşla birlikte menfaat nasip eyle. Geçmişte yaptığım kötülüklerin şerrinden beni koru ve sana karşı daha fazla günah yapmama engel ol. İtaatini ve beni sana yakınlaştıracak şeyleri bana sevdir. Ey efendim! (Günah ve şeytandan) kaçan sana sığınır, arayanlar sana el açıp yalvarır; tövbe edip bağış-lanmasını dileyen kimse, senin kerem ve lütfuna güvenir. Sen kullarına kerem ve bağış ehli olmalarını öğütledin, kendin ise cömertlerin en cömerdisin. Kullarına affetmeyi emretmişsin, kendin ise çok çok bağışlayan ve Rahim’sin.

Allah’ım! Cömertliğinden ümit ettiğim şeyleri benden esirgeme; bol nimetlerinden ümidimi kesme; bu gecede itaat ehli için ayırdığın büyük kısmetlerden beni de nasipsiz bırakma. Beni yaratıklarının şerrinden koru. Ey Rabbim! Eğer ben bütün bunlara lâyık değilsem, sen cömertlik, af ve mağfiret sahibisin; sana yakışır bir şekilde bana cömert davran, benim hak ettiğim şekilde değil. (Allah’ım!) Sana karşı iyi zannım var; ümidim sanadır ve canım cömertliğine bağlanmıştır. Merhametlilerin en merhametlisi ve cömertlerin en cömerdi sensin.

Allah’ım! Büyük kısmetinden cömertliğinle bana özel bir pay ayır. (Allah’ım!) Vereceğin cezadan affına sığınıyorum. (Allah’ım!) Rızana yakışır bir şekilde amel edip büyük bağışına mazhar olmam ve bol nimetinle mutluluğa kavuşmam için ahlâkımı kötüleştiren ve rızkımı daraltan günahlarımı bağışla.

(Allah’ım!) Şüphesiz eşiğine sığındım; keremine sarıldım; vereceğin cezadan affına ve gazabından hilmine sığındım. O hâlde dilediğimi bana bağışla; istediğim şeylere beni ulaştır. (Allah’ım!) Seni aracı ederek (hacetlerimi senden) diliyorum, senden büyük olan bir şeyi (aracı ederek) değil.”

Duayı okuduktan sonra secdeye giderek yirmi defa “Ya Rabbi”, yedi defa “Ya Allah”, yedi defa “Lâ havle vela quvvete illa billah”, on defa “Maşaallah” ve on defa da “Lâ quvvete illa billah” zikir-lerini söyler, sonra da Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine (a.s) salavât getirerek hacetlerini Allah’tan istersin.

Allah’a andolsun ki, bu amel vasıtasıyla yağmur damlaları kadar hacet istersen, Allah (azze ve celle) geniş keremi ve sonsuz fazl ve rahmetiyle onları yerine getirir.

11- Şeyh Tusî (r.a) ve Kef’emî (r.a), şu duanın da bu gece okunmasını rivayet etmişlerdir:

“Ey mabudum! Yönelmek isteyenler bu gecede sana yöneldiler; seni kendilerine maksat edinenler bu gecede senin kapına geldiler; arayanlar senin fazl u ihsanına ulaşmayı arzuladılar. Bu gecede senin nice lütufların, ödüllerin, bağış ve hibelerin vardır ki onları kullarından istediğine verirsin, esirgersin. İşte huzurunda duran ben, sana muhtaç olan, fazl u ihsanını arzulayan bir kulunum.

Eğer bu gecede yaratıklarından birisine ihsanda bulunacak ve şefkatinden kaynaklanan bir ödül vereceksen, o hâlde (önce) Muhammed’e ve onun pâk, tertemiz, hayır ve fazilet ehli olan Ehlibeyt’ine rahmet et; lütuf ve ihsanınla bana cömert davran, ey alemlerin Rabbi! Allah’ın rahmeti ve çok selâmı peygamberlerin sonuncusu Muhammed’in ve onun tertemiz Ehlibeyt’inin üzerine olsun. Şüphesiz Allah beğenilen ve yücedir.

Allah’ım! Bana emrettiğin gibi sana dua ediyorum; o hâlde sen de vaat ettiğin gibi duamı kabul buyur. Doğrusu sen (hiçbir zaman) vaadine hilâf etmezsin.”

Bu dua seher vakitleri teheccüd namazında şef’i namazının ardından okunan duadır.

12- Resulullah’ın (s.a.a) bu gecede yaptığı secdeleri yapmak ve secdede okuduğu duaları okumak.

Merhum Şeyh Tusî’nin nakline göre Hammâd İbn İsa, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmiştir:

“Bir şaban ayının on beşinci gecesi, Hz. Resulullah (s.a.a) zevcesi Âişe’nin yanındaydı. Gece yarısı olduğunda Resulullah (s.a.a) ibadet için yataktan kalktı. Eşi Âişe, uyandığında Resulullah’ı yatağında göremeyince, efendimizi diğer hanımlarının yanında zannederek kıskançlık duygusu kabardı ve yatağından kalkıp diğer hanımların odasına başvurarak, Resulullah’ı aramaya koyuldu. Bir miktar aradıktan sonra, Resulullah’ı yere yapışmış bir elbise gibi secde hâlinde buldu. Resul-i Ekrem’e (s.a.a) yaklaştığında secdede şu duayı okuduğunu duydu:

“(Allah’ım!) Bütün vücudum ve hayalim sana secde eder ve gönlüm sana inanır. İşte ellerim ve işte nefsime karşı işlediğim cinayetler. Ey büyük işlerde kendisine ümit bağlanan büyük, benim büyük günahlarımı bağışla; çünkü büyük günahı ancak büyük Rab bağışlar.”

Sonra başını secdeden kaldırıp tekrar secdeye gitti; bu sefer şu duayı okuduğunu duydu:

“(Allah’ım!) Gökleri ve yerleri aydınlatan, karanlıkları yok eden, baştaki ve sondakilerin işini ıslâh edip onları ani azabından, (verdiğin) afiyet ve selametin değişmesinden ve nimetin yok olmasından koruyan Vech’inin nuruna sığınıyorum. Allah’ım! Bana takvalı, temiz, şirkten uzak olan, kâfir ve bedbaht olmayan bir kalp nasip eyle.”

Sonra da yüzünün sağ ve sol taraflarını toprağa koyarak şöyle söyledi:

“Yüzümü (secde) toprağına sürdüm; zaten bana yakışan da sana secde etmekti.”

Resulullah (s.a.a) geri dönmek istediği zaman, zevcesi Âişe, aceleyle yatağa döndü. Hz. Resulullah (s.a.a) yanına geldiğinde, Âişe’nin hızlı soluk alıp verdiğini görünce, şöyle buyurdu:

“Nedir bu hızlı solumalar? Bu gecenin hangi gece olduğunu biliyor musun? Bu, şabanın on beşinci gecesidir. Bu gecede rızklar bölünür; eceller yazılır; hacca gidecekler kaydedilir. Hiç şüphesiz bu gecede Allah, Kelb kabilesindeki keçilerin kıllarının sayısı kadar yarattıklarını bağışlar ve meleklerini gökyüzünden, yeryüzünde bulunan Mekke’ye gönderir.”

13- Bu gecede Cafer-i Tayyar namazının kılınmasını, Merhum Şeyh Tusî, İmam Rıza’dan (a.s) rivayet etmiştir. Bu namazın kılınış şekli “Mefâtihü’l-Cinân” kitabının ilk bölümünde açıklanmıştır.

14- Bu gece için rivayet edilen namazları kılmak. Ezcümle Ebu Yahya San’anî ve otuz güvenilir kişi İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmişlerdir: Şaban ayının on beşinci gecesi olduğunda, her rekâtta Fâtiha ve İhlâs Suresi’ni yüz defa okuma suretiyle dört rekât namaz kıl ve namaz bittikten sonra ise şu duayı oku:

“Allah’ım! Ben sana muhtacım; azabından korkup (sana) sığınıyorum. Allah’ım! İsmimi değiştirme; cismimde değişiklik meydana getirme; beni zor imtihan ve belâya tâbi tutma; düşmanlarımı bana karşı sevindirme.

(Allah’ım!) vereceğin cezadan affına, azabından rahmetine, gazabın-dan hoşnutluğuna ve senden sana sığınıyorum. Senin (medh ü) senan yücedir; sen, kendini methettiğin gibisin ve bütün vasfedenlerin vasfından ötesin.”

Bu gecede yüz rekât namaz kılmak hakkında da hadis-i şerifte çok fazilet zikredilmiştir. Bu yüz rekât namaz, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okunarak kılınır.

Bu gece her rekâtta, Fâtiha, Yâsin, Tebâreke ve İhlâs sureleri okunarak kılınan bir de altı rekâtlık bir namaz vardır ki, kılınış şekli detaylı olarak, recep ayının amellerinin on üç, on dört ve on beşinci gecelerinin amelleri bölümünde zikredilmiştir.

On Beşinci Gün

Bugün Milâd (Doğum) bayramıdır. Bu gün mevlamız ve efendimiz, on ikinci imamımız, Hz. Mehdi Hüccet-İbn’il-Hasan, Sahibü’z-Zaman’ın mübarek doğum günüdür. (Ona ve babalarına Allah’ın salât ve selâmı olsun).

Hiç şüphesiz Allah’ın emriyle bir gün zuhur ve kıyam edip bütün dünyayı adaletle dolduracaktır.

Bu günde ve her zaman ve her mekânda o yüce İmam’ı ziyaret etmek ve zuhuru için dua etmek müstehaptır.

————————————-

Şeyh Abbas Kummî’nin “Mefatihu’l-Cinan” kitabından alıntıdır.

Sayfa:371

YORUMLAR

Rasim. 4 yıl önce
Selam.Bu gece qüsul nasıl alınır?
Rasim 4 yıl önce
Bu gece qüsul nasıl alınır?

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM